Wgląd do akt w prawie karnym w Niemczech – Akteneinsicht in Deutschtschland

Maj 8, 2009

Wgląd do akt w prawie karnym na podstawie §. 147 kodeksu postępowanie karnego

Akteneinsicht in Deutschland in Strafsachen nach § 147 der Strafprozessordnung

W Niemczech adwokat niemiecki występujący przed niemieckim sądem karnym w roli obrońcy jest uprawniony do zawnioskowania o wgląd do akt w prowadzonej przed danym sądem sprawie.

Wgląd do akt oznacza, iż adwokat niemiecki może zazpoznać się osobiście z wszystkimi dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy, (akta są bowiem przysyłane adwokatowi pocztą), może je skopiować, a za opłatą może otrzymać urzędowe potwierdzenie każdego dokumentu. Oryginały dokumentów nie mogą być przekazywane osobom trzecim!

Jeżeli jednak w aktach nie ma informacji o tym, iż postępowanie przygotowawcze zostało zakończone, a wgląd do akt zagrażałby celowi przeszukania, wówczas wniosek o wgląd do akt może zostać odrzucony.

adwokat niemcy

Reklamy