Ugoda – jak uniknąć postępowania egzekucyjnego

Sierpień 31, 2010
Ugoda jest dobrym sposobem,
by uniknąć często przeciągającego się (ze względu na postępowanie dowodowe) i kosztownego procesu. Zawarcie ugody jest też zalecane wtedy, gdy wynik procesu jest trudny do przewidzenia dla obu stron. Wiąże się to jednak z rezygnacja z części swoich roszczeń i rezygnacją z obciążenia dłużnika kosztami postępowania (koszt zawarcia ugody ponosi w połowie sam wierzyciel).
Ugodę można zawrzeć w postępowaniu procesowym (przed sądem) oraz w postępowaniu pozaprocesowym. W tym drugim przypadku będzie więc chodzić o nową umowę między dłużnikiem a wierzycielem. Istnieje również możliwość zawarcia ugody adwokackiej, która musi zostać podpisana przez strony, ich pełnomocników i potwierdzona przez sąd lub notariusza. Pociąga ona za soba takie same skutki prawne jak prawomocny wyrok sądu.
Ugoda może być zawarta również przez strony prywatnie, a nastepnie przedstawiona przez niemieckich adwokatów stron w sądzie.
Prawo niemieckie przewiduje mozliwosc zawarcia ugody z zastrzeżeniem prawa do jej unieważnienia w określonym terminie. Jest to dobry sposób na to, by zyskać więcej czasu na dogłębną analizę zawartej ugody. Może się przecież zdarzyć, że zawiera się ją w pewnym stresie, pośpiechu itd. Jeśli strona ugody skorzystałaby z takiej możliwości, ugodę traktuje się jako niebyłą i obie strony wracają do stanu wyjścia, czyli sprzed zawarcia ugody.
Ugoda ma wiele zalet, poniewaz pozwala na szybsze odzyskanie wierzytelnosci, unikniecie dlugotrwalego i kosztownego procesu oraz pewnie na lepsze relacje miedzy wierzycielem a dluznikiem juz po zakonczeniu sporu. Niezmiernie wazne jest jednak, by podczas jej zawierania, jak i w calym postepowaniu korzystac z uslug niemieckiego adwokata, który zna meandry prawa niemieckiego.
Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin
Dowiedz się więcej: Egzekucja w prawie niemieckim cz. 1 , Egzekucja w prawie niemieckim cz. 2, Ugoda- jak uniknąć postępowania egzekucyjnego, Postępowanie egzekucyjne w Niemczech, Zwłoka dłużnika, Niemożliwość świadczenia, Tytuł wykonawczy wg prawa niemieckiego.
Opracowane na podstawie książki Z. Michałowskiego „Jak ściągać należności z Niemiec”.
Reklamy

Egzekucja w prawie niemieckim cz. 2.

Sierpień 24, 2010
Nie zawsze praca komornika niemieckiego wygląda tak, jakby wierzyciel tego oczekiwał. Może się zdarzyć, ze komornik nie będzie pracować wystarczająco efektywnie, czy też oddali wniosek o zajęcie majątku dłużnika. Prawo niemieckie daje w takim przypadku wierzycielowi możliwość skorzystania ze środka odwoławczego, który to składa się w sądzie. Taka sama możliwość przysługuje dłużnikowi, który twierdzi, ze komornik nieodpowiednio działał w czasie egzekucji. W obu przypadkach to sąd będzie decydować o jakości pracy komornika.
W przypadku egzekucji z wierzytelności, przeprowadzanej przez sąd, dłużnikowi również przysługuje środek odwoławczy, rozpatrywany przez sędziego. Od decyzji sędziego można też odwołać się do sądu wyższej instancji – Landgericht. Możliwości obrony własnych interesów nie został pozbawiony równiez wierzyciel – od decyzji korzystnej dla dłużnika może sie on kolejno odwołać do sadów wyższej instancji i ma na to dwa tygodnie od momentu doręczenia decyzji. Warto zaznaczyć, ze jeśli sąd przyzna wtedy wierzycielowi rację, nie oznacza to, że „wraca sie” do pierwotnej decyzji. Konieczne jest spowodowanie nowego zajęcia.
W Niemczech istnieje instytucja aresztu rzeczowego, który nie służy zaspokajaniu roszczeń wierzyciela, lecz stanowi zabezpieczenie zaspokojenia tych roszczeń. Polega on na tym, że wierzyciel może wystąpić do sądu o wydanie nakazu na ruchomości i nieruchomości dłużnika. Uprzedza tu swoje wystąpienie ze skargą o zapłatę, a może uprzedzić również sam termin płatności. Jest to szczególna sytuacja, kiedy wydaje się oczywistym, że dłużnik będzie unikać spłaty długu, np. kiedy ukrywa swój majątek poprzez przeniesienie go na inne osoby. Sąd ma możliwość wydania nakazu aresztu, kiedy wierzyciel uwiarygodni swoje roszczenia i obawy przed uniknięciem zapłaty. Wniosek o areszt rzeczowy należy złożyć w sądzie. Jeśli sąd wyda nakaz aresztu, dłużnikowi pozostaje skorzystanie z możliwości odwołania się od niego dzięki złożeniu sprzeciwu (Widerspruch).
Areszt jest przeprowadzany zgodnie z zasadami postępowania egzekucyjnego. Jeżeli nakaz aresztu dotyczy tej samej osoby, której dotyczy egzekucja, nakaz ten nie musi zawierać klauzuli wykonalności.
Koszty postępowania, egzekwowane razem z wierzytelnością, ponosi dłużnik. Jesli wnioskodawca (wierzyciel) ma swoją siedzibę poza granicami Niemiec, może się zdarzyć, że komornik będzie domagać się od niego zaliczki na poczet kosztów postępowania. Koszty sądowe postępowania egzekucyjnego nie zależą od wartości egzekwowanej kwoty, lecz inaczej jest w przypadku kosztów adwokackich. Koszty komornika są uregulowane ustawą, ale jednak wpływa na nie fakt, czy egzekucja była udana czy nie.

Opracowane na podstawie książki Z. Michałowskiego „Jak ściągać należności z Niemiec”.


Egzekucja w prawie niemieckim – cz. 1

Sierpień 16, 2010
Postępowanie egzekucyjne w Niemczech rozpoczyna się od uzyskania prawomocnego wyroku niemieckiego sądu. Jest to dopiero początek często bardzo długotrwałego i trudnego procesu. Dłużnik niemiecki, podobnie jak polski, hiszpański czy szwedzki, zazwyczaj nie chce płacić, co sprawia, że konieczna może okazać się pomoc nie tylko niemieckiego prawnika, ale i komornika.
W Niemczech najczęściej dokonuje się egzekucji z ruchomości. Dość często nie jest to najbardziej efektywny sposób, ponieważ daje on dłużnikowi możliwość unikania zapłaty. Komornik, który nie uzyskał nakazu rewizji pomieszczenia (mieszkania czy siedziby firmy) (a ze względu na brak podstawy nie może go uzyskać przed pierwsza wizytą), może nie zostać do niego wpuszczony. Dłużnik często wykorzystuje okres czasu konieczny do załatwienia takiego nakazu na wyniesienie z pomieszczenia wszelkich kosztowności.
Prawo niemieckie przewiduje pewien katalog rzeczy (unpfändbare Sachen), które nie mogą podlegać postępowaniu egzekucyjnemu. Są to m.in. ubrania, sprzęt AGD, krowa mleczna, dwie świnie, kozy, owce, jak i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej. Katalog ten jest szerszy.
Egzekucja może być też egzekucją z wierzytelności, w przypadku której zajmuje się np. rachunki bankowe czy wynagrodzenie za pracę. Ta forma jest skuteczniejsza od egzekucji z ruchomości, ale nie jest pozbawiona wad. Egzekucja z nieruchomości charakteryzuje się tym, ze jest dość długotrwała, ale w miarę pewna. Prawo niemieckie dopuszcza prowadzenie wszystkich trzech typów egzekucji jednocześnie.
Wyrok, który posiada klauzulę wykonalności, musi zostać dostarczony dłużnikowi, a jesli ten posiada niemieckiego adwokata, temu pełnomocnikowi. Nie ma obowiązku doręczania wyroku do oficjalnego miejsca zamieszkania dłużnika – można go doręczyć dłużnikowi w każdym miejscu, w którym sie on znajduje, ale tylko na terenie RFN. Jeśli dłużnik ukrywa sie, prawo niemieckie przewiduje możliwość doręczenia zastępczego.
Prawo niemieckie określa zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do dokonania egzekucji. Nie jest możliwe wykonanie jej na własną rękę, np. korzystajac z pomocy bandy osiłków. Egzekucją w Niemczech zajmują się komornicy sądowi (Gerichtsvollzieher) lub komornicy urzędowi (Vollziehungsbeamte). Egzekucję z wierzytelnosci lub nieruchomości prowadzą odpowiednie sądy egzekucyjne (Vollstreckungsgericht), działające przy Amtsgericht, natomiast egzekucję hipoteczną przeprowadzają Urzędy Ksiąg Wieczystych (Grundbuchamt).
Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: Egzekucja w prawie niemieckim cz. 2, Ugoda- jak uniknąć postępowania egzekucyjnego, Postępowanie egzekucyjne w NiemczechZwłoka dłużnikaNiemożliwość świadczenia, Tytuł wykonawczy wg prawa niemieckiego.

Opracowane na podstawie książki Z. Michałowskiego „Jak ściągać należności z Niemiec”.

Wynagrodzenie za pracę w Niemczech (Arbeitsentgelt / Vergütung) cz. 1

Sierpień 15, 2010

Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem, które co do zasady ma postać pieniężną. Jego podstawą jest umowa o pracę, jaką pracodawca zawarł z pracownikiem.

Wysokość wynagrodzenia jest zgodnie z zasadą swobody umów przedmiotem negocjacji między stronami- pracodawcą i pracownikiem. W Niemczech nie istnieje, znana w innych krajach, pensja minimalna ( Mindestlohn ). Prawo niemieckie dostrzega jednak znaczące dysproporcje sił stron umowy o pracę (np. dużej firmy jako pracodawcy). Aby uniknąć sytuacji, w których pracownik otrzymywałby wyjątkowo niskie wynagrodzenie, wprowadzone zostały pewne uregulowania:

– przykładowo, jeśli umowa przewiduje wynagrodzenie pewnej osoby o 1/3 i więcej niższe od powszechnie przyjętego wynagrodzenia za taką pracę, uznaje się, że umowa ta jest sprzeczna ze zwyczajem (sittenwidrig) i przez to nieważna.

– jeśli umowa w ogóle nie wspomina o wysokości wynagrodzenia, to określa się je na podstawie przepisów wspomnianych w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB), albo na podstawie zwyczajowego wynagrodzenia za daną pracę.

W Niemczech coraz dużą wagę przywiązuje się do tego, by wysokość wynagrodzenia nie zależała od płci pracownika. Zakaz dyskryminacji nie zawsze funkcjonuje jednak najlepiej, ponieważ wciąż w wielu branżach to mężczyźni są lepiej opłacani. Sytuacja taka ma częściej miejsce w tzw. starych landach i w tzw. męskich branżach.

Do podstawowej sumy wynagrodzenia mogą również być doliczone różnego rodzaju prowizje czy też dodatki, np. na święta lub urlop. Pensja w Niemczech może się różnić np. ze względu na dzień pracy (niedziele, dni wolne), jak i porę (wyższe wynagrodzenie za pracę w nocy). Pracownik może otrzymywać premie za określone osiągnięcia w pracy.

Niemieckie prawo pracy jest dość złożoną materią, co wykorzystują niemieccy pracodawcy. Zdarza się, że polski pracownik nie jest odpowiednio wysoko opłacany, a także nie są mu wypłacane należne środki za urlop. W takich sytuacjach zdecydowanie warto skorzystać z pomocy niemieckiego prawnika, który wywrze na pracodawcy odpowiednią presję.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Wynagrodzenie za pracę w Niemczech cz.2., Niemieckie prawo pracy – zagadnienia, wstępne, Niemieckie prawo pracy.


Aufstockungsunterhalt w prawie niemieckim

Sierpień 2, 2010

Rozwód niesie za sobą wiele różnorakich konsekwencji. Jest nią między innymi zmiana poziomu życia. Zdarza się, że jeden z byłych małżonków zarabiał znacznie więcej od drugiego, co w wyniku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, korzystnie wpływało na małżonka gorzej zarabiającego (czy też w ogóle niepracującego).

Prawo niemieckie przewiduje dlatego instytucję zwaną Aufstockungsunterhalt, która służy do tego, aby uniknąć po rozwodzie znacznego obniżenia poziomu życia ( sozialer Abstieg ) jednego z małżonków, o ile może on być uprawniony do otrzymywania alimentów.

Federalny Sąd Konstytucyjny (odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego) orzekł, że instytucja Aufstockungsunterhalt jest zgodna z niemiecką ustawą zasadniczą. Traktuje się ją jednak jako wyjątek od zasady mówiącej, że po rozwodzie każdy z małżonków jest sam odpowiedzialny za swoje sprawy finansowe i dlatego instytucja ta dość rzadko znajduje zastosowanie.

Celem Aufstockungsunterhalt jest więc wyrównanie poziomu życia byłych małżonków i ten z nich, który zarabia więcej, może zostać zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego tak, by oboje żyli na zbliżonym poziomie.

Instytucja ta ma przede wszystkim zastosowanie w przypadku małżeństw, w których były dzieci. Sądy niemieckie co do zasady nie przyznają świadczenie w przypadku, gdy małżeństwo obojga pracujących osób nie miało potomstwa.

Wysokość świadczenia oblicza się na podstawie tzw. metody różnicy. Lepiej zarabiający ex-małżonek musi świadczyć na rzecz drugiego 3/7 różnicy między ich zarobkami. Wysokość ta może jednak się różnić.

Na przyznanie przez sąd świadczenia na rzecz drugiego małżonka wpływa między innymi długość trwania małżeństwa.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 1, Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 2, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.