Egzekucja w prawie niemieckim cz. 2.

Sierpień 24, 2010
Nie zawsze praca komornika niemieckiego wygląda tak, jakby wierzyciel tego oczekiwał. Może się zdarzyć, ze komornik nie będzie pracować wystarczająco efektywnie, czy też oddali wniosek o zajęcie majątku dłużnika. Prawo niemieckie daje w takim przypadku wierzycielowi możliwość skorzystania ze środka odwoławczego, który to składa się w sądzie. Taka sama możliwość przysługuje dłużnikowi, który twierdzi, ze komornik nieodpowiednio działał w czasie egzekucji. W obu przypadkach to sąd będzie decydować o jakości pracy komornika.
W przypadku egzekucji z wierzytelności, przeprowadzanej przez sąd, dłużnikowi również przysługuje środek odwoławczy, rozpatrywany przez sędziego. Od decyzji sędziego można też odwołać się do sądu wyższej instancji – Landgericht. Możliwości obrony własnych interesów nie został pozbawiony równiez wierzyciel – od decyzji korzystnej dla dłużnika może sie on kolejno odwołać do sadów wyższej instancji i ma na to dwa tygodnie od momentu doręczenia decyzji. Warto zaznaczyć, ze jeśli sąd przyzna wtedy wierzycielowi rację, nie oznacza to, że „wraca sie” do pierwotnej decyzji. Konieczne jest spowodowanie nowego zajęcia.
W Niemczech istnieje instytucja aresztu rzeczowego, który nie służy zaspokajaniu roszczeń wierzyciela, lecz stanowi zabezpieczenie zaspokojenia tych roszczeń. Polega on na tym, że wierzyciel może wystąpić do sądu o wydanie nakazu na ruchomości i nieruchomości dłużnika. Uprzedza tu swoje wystąpienie ze skargą o zapłatę, a może uprzedzić również sam termin płatności. Jest to szczególna sytuacja, kiedy wydaje się oczywistym, że dłużnik będzie unikać spłaty długu, np. kiedy ukrywa swój majątek poprzez przeniesienie go na inne osoby. Sąd ma możliwość wydania nakazu aresztu, kiedy wierzyciel uwiarygodni swoje roszczenia i obawy przed uniknięciem zapłaty. Wniosek o areszt rzeczowy należy złożyć w sądzie. Jeśli sąd wyda nakaz aresztu, dłużnikowi pozostaje skorzystanie z możliwości odwołania się od niego dzięki złożeniu sprzeciwu (Widerspruch).
Areszt jest przeprowadzany zgodnie z zasadami postępowania egzekucyjnego. Jeżeli nakaz aresztu dotyczy tej samej osoby, której dotyczy egzekucja, nakaz ten nie musi zawierać klauzuli wykonalności.
Koszty postępowania, egzekwowane razem z wierzytelnością, ponosi dłużnik. Jesli wnioskodawca (wierzyciel) ma swoją siedzibę poza granicami Niemiec, może się zdarzyć, że komornik będzie domagać się od niego zaliczki na poczet kosztów postępowania. Koszty sądowe postępowania egzekucyjnego nie zależą od wartości egzekwowanej kwoty, lecz inaczej jest w przypadku kosztów adwokackich. Koszty komornika są uregulowane ustawą, ale jednak wpływa na nie fakt, czy egzekucja była udana czy nie.

Opracowane na podstawie książki Z. Michałowskiego „Jak ściągać należności z Niemiec”.

Reklamy