Vorkaufsrecht – prawo pierwokupu wg prawa niemieckiego cz. 2.

Wrzesień 18, 2010

Odroczenie terminu płatności jest możliwe również w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki: a) prolongacja terminu płatności była przewidziana w umowie między sprzedającym a osobą trzecią; b) uprawniony do skorzystania z prawa pierwokupu złoży zabezpieczenie w wysokości odroczonej kwoty.

Zobowiązany (sprzedający) ma względem uprawnionego obowiązek udzielenia informacji dot. treści zawartej z osobą trzecią umowy. Może tego dokonać również osoba trzecia.

Prawo niemieckie przewiduje ograniczenie okresu, w którym można skorzystać z prawa pierwokupu. I tak, w przypadku gruntów jest to okres dwumiesięczny, a jego bieg rozpoczyna się z momentem otrzymania informacji o zawarciu umowy pomiędzy sprzedającym a osobą trzecią. Okres ten ulega skróceniu do jednego tygodnia w pozostałych przypadkach. Jeśli na wykonanie prawa istnieje już ustalony termin, to stosuje się go w miejsce terminu ustawowego.

Ustawa niemiecka mówi, że w razie wątpliwości prawo pierwokupu nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy chodzi o pierwokup, który wynika ze względu na przyszłe dziedzicznie ustawowe.

Prawa pierwokupu nie stosuje się również wtedy, gdy sprzedaż wynika z postępowania egzekucyjnego lub gdy chodzi o sprzedaż masy upadłościowej.

Prawo pierwokupu jest co do zasady niezbywalne i nie przechodzi na dziedziczących po uprawnionym do skorzystania z prawa pierwokupu, o ile nie postanowiono inaczej. Jeśli prawo to jest jednak ograniczone do określonego czasu, to w razie wątpliwości jest ono dziedziczne.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Vorkaufsrecht – prawo pierwokupu wg prawa niemieckiego – cz.1., Umowa kupna według prawa niemieckiego

Reklamy