Ehefähigkeitszeugnis – świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa

Czerwiec 2, 2011

Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa to zaświadczenie niemieckiego urzędu stanu cywilnego (np. Standesamt w Berlinie), które stwierdza, że zgodnie z niemieckim prawem, nie istnieją żadne przeszkody do zawarcia ważnego małżeństwa (np. za granicą).

W niektórych państwach wymaga się jednak zaświadczenia wystawionego przez niemiecki konsulat, który i tak wystawia je na podstawie tego, które otrzyma od urzędu stanu cywilnego z Niemiec.

Właściwym do wystawienia tego zaświadczenia jest urząd stanu cywilnego, w którym osoba zainteresowana ma miejsce zamieszkania w Niemczech. Jeśli jednak nie ma ona takiego miejsca, właściwym będzie urząd ostatniego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu (w Niemczech). Tylko w przypadku gdy i to kryterium nie jest spełnione (np. ktoś nigdy nie miał miejsca zamieszkania na terenie Niemiec), właściwość określona jest dla Standesamt I w Berlinie.

Wykaz dokumentów wymaganych w celu otrzymania tego zaświadczenia.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Reklamy

Likwidacja spółki jawnej – cz. 1.

Grudzień 17, 2010

Likwidacja spółki ma miejsce po jej rozwiązaniu, o ile wspólnicy nie postanowią inaczej lub jeśli wobec niej nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Jeśli do rozwiązania spółki dochodzi poprzez wypowiedzenie wierzycieli wspólników lub poprzez otwarcie postępowania upadłościowego, likwidacja może mieć miejsce tylko za zgodą tych wierzycieli lub syndyka masy upadłościowej. Jeśli w postępowaniu upadłościowym powierzono zarząd masą upadłościową dłużnikowi, zamiast zgody syndyka wymaga się zgody dłużnika.

Jeśli do rozwiązania spółki dochodzi z powodu utraty majątku, likwidacja ma tylko wtedy miejsce, gdy po rozwiązaniu okaże się, że jakiś majątek, który ulega podziałowi jednak jest.

Na wniosek uczestników postępowania (którymi mogą być wspólnicy jak i nawet wierzyciele) i ze względu na ważny powód sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby spółki, może uznać za likwidatora nawet osobę, która nie jest wspólnikiem: das Gericht kann in einem solchen Falle Personen Liquidatoren ernennen, die nich zu den Geselchaftern gehören (§146 HGB).

Odwołanie likwidatorów możliwe jest tylko poprzez jednogłośne postanowienie uczestników postępowania. Z ważnych powodów wniosek w tej sprawie może złożyć również sąd.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Likwidacja spółki jawnej – cz.2.Spółka jawna w Niemczech,  Spółka jawna – cz. 2.Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umów,Prawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Przedstawiciel handlowy wg prawa niemieckiego (HGB) – wypowiedzenie umowy

Listopad 26, 2010

Jeśli stosunek umowny między przedstawicielem handlowym a przedsiębiorcą został zawarty na czas nieokreślony, to w pierwszym roku trwania umowy może on zostać wypowiedziany miesiąc wcześniej. W drugim roku – dwa miesiące wcześniej, a od trzeciego do piątego roku – trzy miesiące wcześniej. W przypadku umów trwających powyżej pięciu lat termin wypowiedzenia wynosi minimum sześć miesięcy. Co do zasady wolno wypowiedzieć umowę na koniec miesiąca, chyba że umowa przewiduje inaczej.

Umowa między stronami może być jednak wypowiedziana z istotnych względów w każdej chwili, bez zachowania terminu wypowiedzenia: Das Vertragsverhältnis kann von jedem Teil aus wichtigen Grunde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Te uprawnienia stron nie mogą podlegać zmianom w umowie.

Po zakończeniu stosunku między przedsiębiorcą a przedstawicielem handlowym, który wynikał z umowy, przedstawiciel ma wobec drugiej strony roszczenie o wyrównanie (Ausgleichsanspruch).  Wyrównanie do wynosi maksymalnie tyle, co jedna, obliczona na podstawie pięciu ostatnich lat, prowizja roczna przedstawiciela lub jego inne wynagrodzenie. W przypadku krócej trwającego stosunku między stronami, oblicza się go na podstawie średniej za okres jego trwania. Roszczenia tego przedstawiciel może jednak zostać ustawowo pozbawiony.

Prawo niemieckie (HGB) odnosi się również do kwestii tajemnic przedsiębiorcy, które przedstawiciel handlowy poznał w czasie trwania umowy: Der Handelsvertreter darf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihm anvertraut oder als solche durch sein Tätigkeit für den Unternehmer bekanntworden sind, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht verwerfen oder Andersen mitteilen, soweit dies nach den gesamten Umständen der Berufauffassung eines ordentlichen Kaufmannes widersprechen würde.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Przedstawiciel handlowy wg HGB, Prowizja przedstawiciela handlowego.


Prokura w Niemczech – cz.1.

Październik 22, 2010

Prokura może być udzielona tylko przez właściciela przedsiębiorstwa lub jego prawnego przedstawiciela i tylko w sposób wyraźnie to stwierdzający: „nur mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden”.

Prokura może też być udzielona więcej niż jednej osobie (Gesamtprokura).

Prokura upoważnia do wszelkich czynności prawnych przed sądem jak i poza nim. Ustawa niemiecka do tak szerokich uprawnień wprowadza jednak pewne ograniczenia: „Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist.“ – prokurent może więc sprzedać albo obciążyć nieruchomość, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie wspomina o tym prokura. Jest to dość zasadne ograniczenie, ponieważ własność nieruchomości (podobnie jak w Polsce) jest prawem o bardzo dużym znaczeniu – nie może więc tu być żadnej przypadkowości i miejsca na błędy.

Ustawa ogranicza jednak dalsze możliwości… ograniczania prokury. I tak nie są dopuszczalne ustalenia, zgodnie z którymi prokura dotyczyłaby tylko określonych czynności prawnych czy też tylko pewnego rodzaju czynności prawnych. Nie można ograniczyć skuteczności prokury tylko do pewnych okoliczności, czasu czy miejsca (§50 HGB).

Ograniczenie prokury tylko co do jednej z kilku filii przedsiębiorstwa jest możliwe. Musi być jednak spełniony pewien warunek – filie te muszą działać pod różnymi firmami.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Prokura w Niemczech – cz.2.Spółka jawna – cz. 1., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w NiemczechKontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Handlungsvollmacht (HV) in Deutschland

Październik 18, 2010

To pełnomocnictwo, którego przedsiębiorca lub prokurent udziela innej osobie. Jest ono jednak bardziej zawężone niż prokura i w zasadzie często może dotyczyć dokonania tylko jednej czynności prawnej.

Pełnomocnictwo to nie ma jednak tak bezpiecznego charakteru jak prokura. Nie istnieje przecież konieczność wpisu do rejestru handlowego (Handelsregister).

Zakres pełnomocnictwa w zasadzie reguluje §54 HGB.  Wprowadza on również pewne ustawowe ograniczenia reprezentacji: do sprzedaży lub obciążenia gruntów, zawarcia zobowiązania przemiennego, zaciągnięcia pożyczki i prowadzenia procesu pełnomocnik będzie upoważniony tylko wtedy, jeśli w pełnomocnictwie będzie to wyraźnie zaznaczone. Wyłącza się więc czynności, których nie da się zaliczyć do tych zwyczajnych. W przeciwieństwie do prokury, osoba udzielająca pełnomocnictwo ma jednak możliwość swobodnego kształtowania zakresu pełnomocnictwa.

Ze względu na swoje bardziej ograniczone skutki prawne, pełnomocnictwo to, inaczej niż prokura, aby zostać udzielone przez osobę małoletnią, nie wymaga zgody niemieckiego sądu rodzinnego.

§56 HGB stanowi, że osoba, która jest zatrudniona w sklepie, uchodzi za tą, która jest uprawniona do sprzedaży i przyjęcia (zapłaty) za rzeczy, którymi w tym miejscu zwyczajowo się handluje.

Pełnomocnik, jak wskazuje prawo niemieckie, nie może bez zgody osoby udzielającej jej pełnomocnictwa, udzielać go nikomu innemu: „Der Handlungsbevollmächtigte kann ohne Zustimmung des Inhabers des Handelsgeschäfts seine Handlungsvollmacht auf einen anderen nicht übertragen.“

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Prokura w Niemczech – cz.1.Spółka jawna – cz. 1., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności,Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w NiemczechKontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Spółka jawna – eine offene Handelsgesellschaft – cz. 1.

Październik 14, 2010

Niemiecka spółka jawna (OHG lub oHG) jest spółką osobową, w której dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych umawia się, że będą pod wspólną nazwą prowadzić działalność handlową.

Nazwa niemieckiej OHG musi zawierać określenie „offene Handelsgesellschaft” lub jego skrót. Jeśli żaden ze wspólników nie jest odpowiadającą osobiście osobą fizyczną, nazwa musi zawierać określenie wskazujące na ograniczenie tej odpowiedzialności. Dopuszczalne w tej sytuacji jest np. stosowanie skrótu „mbH” (mit beschränkter Haftung).

Jak już zostało wspomniane, aby powstała taka spółka, konieczna jest umowa między co najmniej dwiema osobami – fizycznymi lub prawnymi. Dla umowy mogą w pewnych przypadkach mieć zastosowanie przepisy o jej szczególnej formie, jednak nie jest to regułą. Zasada stanowi, że do zawarcia ważnej umowy niezbędne są zgodne oświadczenia woli stron umowy. Można wtedy prowadzić wspólnie działalność handlową. (proszę jednak zwrócić uwagę na dodatkowe formalności!).

Niemiecka ustawa jasno przewiduje jednak formę notarialną umowy spółki, jeśli wnosi się do niej nieruchomość (więcej o wymaganiach formalnych umów w Niemczech).

Dla założenia spółki jawnej nie wymaga się wniesienia jakiejś minimalnej kwoty kapitału. Do spółki mogą być wniesione zarówno pieniądze, jak i rzeczy czy usługi. Wartość kapitału początkowego określać będzie umowa spółki.

Ustawa rodzi wobec wspólników odpłatny obowiązek zarejestrowania spółki w niemieckim rejestrze handlowym – Handelsregister. Wpis taki musi być aktualny, a więc wszelkie zmiany (jak zmiana wspólników, zmiana nazwy etc.) będą musiały zostać zgłoszone.

Do prowadzenia działalności w imieniu spółki, co do zasady, są upoważnieni wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki przewiduje co innego. Zasadą jest również, że każdy wspólnik może samodzielnie podejmować „zwyczajne” decyzje w imieniu spółki. Ustawa dopuszcza jednak, że w umowie między wspólnikami przewidziane mogą być inne warianty: np. że do zawarcia umowy kupna w imieniu spółki będą musieli występować wszyscy wspólnicy.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Spółka jawna – cz. 2., Likwidacja spółki jawnej,  Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umów,Prawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3

Październik 7, 2010

Przepisy prawa niemieckiego określają również odpowiedzialność wspólników za czynności prawne, jakich dokonuje spółka. Określa ją dość surowo – przewiduje się solidarność bierną, czyli każdy ze wspólników odpowiada osobiście i całym swym majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki. Wobec wspólników przysługuje mu prawo regresu, tzn. zwrotu odpowiednich części, jeśli np. sam spełniłby wszystkie świadczenia wobec wierzyciela (-li) spółki.

Prawo przewiduje jednak wyjątki od tego typu odpowiedzialności i pewne ograniczenie odpowiedzialności, np. w przypadku tzw. Immobilienfonds. Możliwe jest również jednak dlasze zaostrzenie odpowiedzialności.

W pierwszym tekście na temat GbR wstępnie wspomniano o przypadkach rozwiązania niemieckiej spółki cywilnej. Spółka ta ulega rozwiązaniu, w sytuacji:

– decyzji wszystkich wspólników o jej rozwiązaniu;

– odstąpienia jednego ze wspólników (chyba, że umowa stanowi inaczej);

– upływu czasu, na który spółka została zawarta;

– wypowiedzenia wierzyciela spółki, jeśli ten uzyskał zastaw część udziałów w spółce;

– osiągnięcia / niemożliwości osiągnięcia celu, dla którego spółka została powołana;

– śmierci wspólnika (chyba, że umowa zakłada tzw. Fortsetzungsklausel);

– otwarcia postępowania upadłościowego wobec spółki lub wspólnika;

– gdy wszystkie udziały w spółce stały się własnością tylko jednej osoby (ustawa przewiduje przecież, że spółkę tworzą co najmniej dwie osoby).

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2, Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.