Stosunek prawny wspólników niemieckiej spółki jawnej cz. 3.

Marzec 22, 2011

Każdy wspólnik spółki jawnej, nawet ten, który jest pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki, może dowiedzieć się o stan spraw spółki (Kontrollrecht der Gesellschafter). Przysługuje mu więc prawo do informacji. Jego prawo dotyczy również przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, a także przygotowywania z nich bilansu i sprawozdania rocznego. Każde postanowienie, które wyłącza albo ogranicza to prawo jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje powód do przyjęcia, iż wspólnik taki działa nieuczciwie.

Uchwała wspólników dla swej ważności wymaga zgody wszystkich wspólników uprawnionych do jej podjęcia. Jeśli umowa niemieckiej spółki jawnej stanowi, że uchwały podejmuje się większością głosów, to w razie wątpliwości przyjmuje się, iż ustala się ją według liczby wspólników.

Na koniec każdego roku obrotowego na podstawie bilansu ustala się zysk albo stratę spółki, a tym samym udział w nich każdego ze wspólników. Przysługujący wspólnikowi zysk przypisuje się jego udziałowi kapitałowemu.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Reklamy

Stosunek prawny wspólników niemieckiej spółki jawnej cz. 1.

Marzec 8, 2011

Stosunek prawny wspólników spółki jawnej wynika przede wszystkim z treści umowy spółki. Niemiecki kodeks spółek handlowych zawiera jednak pewne regulacje o charakterze norm ogólnych, tzn. że jeśli istnieją inne postanowienia umowne (oczywiście dopuszczalne prawem), mają one pierwszeństwo przed regulacjami ustawowymi.

HGB stanowi, że jeżeli wspólnik spółki jawnej dokonuje niezbędnych wydatków w sprawach spółki, a także jeżeli ponosi on straty pośrednio w wyniku własnego zarządzania lub w wyniku ryzyka nierozłącznie związanego z jego osobą, spółka jest obowiązana do ich rekompensaty.

Wspólnik, który nie wpłacił w odpowiednim czasie swojego wkładu pieniężnego (Geldeinlage), czy też jeśli nie zdał do kasy spółki pobranych pieniędzy spółki (Gesellschaftsgeld), czy też jeśli nieupoważniony pobrał dla siebie pieniądze z kasy spółki, musi uiścić odsetki od dnia, w którym tego dokonał. Nie wyklucza się przy tym obowiązku naprawienia powstałych z tego tytułu szkód.

Wspólnika obowiązuje zakaz konkurencji. To oznacza, że bez zgody pozostałych wspólników nie może on działać w branży, w której działa spółka, ani też działać jednocześnie w innej jednakowej spółce jako wspólnik ponoszący odpowiedzialność swoim majątkiem.

W pozostałych kwestiach dotyczących spółki jawnej, a nieuregulowanych w niemieckim kodeksie spółek handlowych (HGB), stosuje się niemiecki kodeks cywilny (BGB).

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Stille Gesellschaft – spółka cicha – cz.2

Grudzień 29, 2010

Prawa i obowiązki wspólników ograniczają się wyłącznie do tych wynikających ze stosunku wewnętrznego. Co do zasady wspólnik bierze odpowiada za straty tylko do wysokości wniesionego wkładu, jednak często umowa wyklucza tego typu odpowiedzialność. Umowa nie może jednak wykluczać uczestnictwa w podziale zysku: „Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, dass der stille Gesellschafter nicht am Verluste beteiligt sein soll; seine Beteiligung am Gewinne kann nicht ausgeschlossen werden.“- §231 HGB.

Na koniec każdego roku liczone są zysk i strata, a następnie odpowiednio dzielone ze wspólnikiem. Jeśli nie ustalono niczego innego, zysk, którego wspólnik nie pobrał, powiększa jego udział.

Wspólnik ma prawo domagać się informacji na temat rozliczeń z zamknięcia roku (Jahresabschluss) i w celu sprawdzenia prawdziwości tych informacji także prawo wglądu do ksiąg i dokumentów.

Wspólnik nie bierze udziału w prowadzeniu spółki, chyba że postanowione inaczej. W przypadku postępowania upadłościowego wspólnik ten będzie w pozycji prawnej wierzyciela.

Rozwiązanie spółki cichej nie następuje w wyniku śmierci wspólnika: „Durch den Tod des Stiller Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht ausgelöst” – § 234 HGB.

Po rozwiązaniu umowy spółki cichej właściciel przedsiębiorstwa jest obowiązany porozumieć się ze wspólnikiem i zwrócić mu jego wkład w formie pieniężnej. Sprawy, które były w toku, kiedy rozwiązano umowę, załatwia dalej właściciel, jednak będzie on musiał podzielić się z byłym wspólnikiem ew. zyskiem albo stratą.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Stille Gesellschaft – spółka cicha – cz.1., Likwidacja spółki jawnej – cz.2., Spółka jawna w Niemczech, Spółka jawna – cz. 2., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1,Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2,Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3,Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umów,Egzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – Formerfordernisse, Proces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckim, Zdolność do czynności prawnych, Ogólne warunki umów,Prawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Stille Gesellschaft – spółka cicha – cz.1

Grudzień 22, 2010

W polskim prawie nie wyróżnia się spółki cichej i stosuje się do niej przepisy ogólne. Inaczej jest jednak w prawie niemieckim, ponieważ niemiecki kodeks spółek handlowych (Handelsgesetzbuch – HGB) przewiduje dla jej odrębne uregulowania.

Spółka cicha jest szczególną formą spółki. Zalicza się ją do spółek osobowych, ale nie jest ona spółką handlową. Bez żadnych dodatkowych regulacji, zgodnie z koncepcją ustawową, spółka ta ma raczej charakter stosunku zobowiązaniowego.

Spółka cicha powstaje, jeśli kiedy osoba fizyczna lub osoba prawna poprzez swój wkład bierze udział w działalności handlowej innej osoby. Wkład ten nie musi mieć charakteru pieniężnego, ponieważ może być wniesiony np. w formie pracy.

Jest to spółka, która często nie jest nawet ‘widoczna’ dla osób trzecich, ponieważ ściśle dotyczy stosunku łączącego obie strony. Nie ujawnia się jej w rejestrze handlowym (Handelsregister) ani w innych wykazach. Taka forma spółki może być korzystna dla przedsiębiorcy, który ma pewne potrzeby finansowe, a nie chce pożyczać środków z banku czy innych źródeł.

Umowa spółki cichej nie wymaga według prawa niemieckiego żadnej specjalnej formy – może być więc zawarta np. w formie ustnej.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Stille Gesellschaft – spółka cicha – cz.2, Likwidacja spółki jawnej – cz.2., Spółka jawna w Niemczech, Spółka jawna – cz. 2., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1, Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2, Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3, Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umów, Egzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – Formerfordernisse, Proces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckim, Zdolność do czynności prawnych, Ogólne warunki umów,Prawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Prokura w Niemczech – cz.1.

Październik 22, 2010

Prokura może być udzielona tylko przez właściciela przedsiębiorstwa lub jego prawnego przedstawiciela i tylko w sposób wyraźnie to stwierdzający: „nur mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden”.

Prokura może też być udzielona więcej niż jednej osobie (Gesamtprokura).

Prokura upoważnia do wszelkich czynności prawnych przed sądem jak i poza nim. Ustawa niemiecka do tak szerokich uprawnień wprowadza jednak pewne ograniczenia: „Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist.“ – prokurent może więc sprzedać albo obciążyć nieruchomość, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie wspomina o tym prokura. Jest to dość zasadne ograniczenie, ponieważ własność nieruchomości (podobnie jak w Polsce) jest prawem o bardzo dużym znaczeniu – nie może więc tu być żadnej przypadkowości i miejsca na błędy.

Ustawa ogranicza jednak dalsze możliwości… ograniczania prokury. I tak nie są dopuszczalne ustalenia, zgodnie z którymi prokura dotyczyłaby tylko określonych czynności prawnych czy też tylko pewnego rodzaju czynności prawnych. Nie można ograniczyć skuteczności prokury tylko do pewnych okoliczności, czasu czy miejsca (§50 HGB).

Ograniczenie prokury tylko co do jednej z kilku filii przedsiębiorstwa jest możliwe. Musi być jednak spełniony pewien warunek – filie te muszą działać pod różnymi firmami.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Prokura w Niemczech – cz.2.Spółka jawna – cz. 1., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w NiemczechKontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Handlungsvollmacht (HV) in Deutschland

Październik 18, 2010

To pełnomocnictwo, którego przedsiębiorca lub prokurent udziela innej osobie. Jest ono jednak bardziej zawężone niż prokura i w zasadzie często może dotyczyć dokonania tylko jednej czynności prawnej.

Pełnomocnictwo to nie ma jednak tak bezpiecznego charakteru jak prokura. Nie istnieje przecież konieczność wpisu do rejestru handlowego (Handelsregister).

Zakres pełnomocnictwa w zasadzie reguluje §54 HGB.  Wprowadza on również pewne ustawowe ograniczenia reprezentacji: do sprzedaży lub obciążenia gruntów, zawarcia zobowiązania przemiennego, zaciągnięcia pożyczki i prowadzenia procesu pełnomocnik będzie upoważniony tylko wtedy, jeśli w pełnomocnictwie będzie to wyraźnie zaznaczone. Wyłącza się więc czynności, których nie da się zaliczyć do tych zwyczajnych. W przeciwieństwie do prokury, osoba udzielająca pełnomocnictwo ma jednak możliwość swobodnego kształtowania zakresu pełnomocnictwa.

Ze względu na swoje bardziej ograniczone skutki prawne, pełnomocnictwo to, inaczej niż prokura, aby zostać udzielone przez osobę małoletnią, nie wymaga zgody niemieckiego sądu rodzinnego.

§56 HGB stanowi, że osoba, która jest zatrudniona w sklepie, uchodzi za tą, która jest uprawniona do sprzedaży i przyjęcia (zapłaty) za rzeczy, którymi w tym miejscu zwyczajowo się handluje.

Pełnomocnik, jak wskazuje prawo niemieckie, nie może bez zgody osoby udzielającej jej pełnomocnictwa, udzielać go nikomu innemu: „Der Handlungsbevollmächtigte kann ohne Zustimmung des Inhabers des Handelsgeschäfts seine Handlungsvollmacht auf einen anderen nicht übertragen.“

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Prokura w Niemczech – cz.1.Spółka jawna – cz. 1., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności,Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w NiemczechKontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.


Spółka jawna – eine offene Handelsgesellschaft – cz. 1.

Październik 14, 2010

Niemiecka spółka jawna (OHG lub oHG) jest spółką osobową, w której dwie lub więcej osób fizycznych lub prawnych umawia się, że będą pod wspólną nazwą prowadzić działalność handlową.

Nazwa niemieckiej OHG musi zawierać określenie „offene Handelsgesellschaft” lub jego skrót. Jeśli żaden ze wspólników nie jest odpowiadającą osobiście osobą fizyczną, nazwa musi zawierać określenie wskazujące na ograniczenie tej odpowiedzialności. Dopuszczalne w tej sytuacji jest np. stosowanie skrótu „mbH” (mit beschränkter Haftung).

Jak już zostało wspomniane, aby powstała taka spółka, konieczna jest umowa między co najmniej dwiema osobami – fizycznymi lub prawnymi. Dla umowy mogą w pewnych przypadkach mieć zastosowanie przepisy o jej szczególnej formie, jednak nie jest to regułą. Zasada stanowi, że do zawarcia ważnej umowy niezbędne są zgodne oświadczenia woli stron umowy. Można wtedy prowadzić wspólnie działalność handlową. (proszę jednak zwrócić uwagę na dodatkowe formalności!).

Niemiecka ustawa jasno przewiduje jednak formę notarialną umowy spółki, jeśli wnosi się do niej nieruchomość (więcej o wymaganiach formalnych umów w Niemczech).

Dla założenia spółki jawnej nie wymaga się wniesienia jakiejś minimalnej kwoty kapitału. Do spółki mogą być wniesione zarówno pieniądze, jak i rzeczy czy usługi. Wartość kapitału początkowego określać będzie umowa spółki.

Ustawa rodzi wobec wspólników odpłatny obowiązek zarejestrowania spółki w niemieckim rejestrze handlowym – Handelsregister. Wpis taki musi być aktualny, a więc wszelkie zmiany (jak zmiana wspólników, zmiana nazwy etc.) będą musiały zostać zgłoszone.

Do prowadzenia działalności w imieniu spółki, co do zasady, są upoważnieni wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki przewiduje co innego. Zasadą jest również, że każdy wspólnik może samodzielnie podejmować „zwyczajne” decyzje w imieniu spółki. Ustawa dopuszcza jednak, że w umowie między wspólnikami przewidziane mogą być inne warianty: np. że do zawarcia umowy kupna w imieniu spółki będą musieli występować wszyscy wspólnicy.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Spółka jawna – cz. 2., Likwidacja spółki jawnej,  Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umów,Prawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.