Koszty rozwodu w Niemczech

Maj 2, 2012

Często zdarzają się sprawy, w których rozwód pomiędzy polskimi obywatelami odbywa się na terenie Niemiec. Może to mieć miejsce wtedy, gdy obie strony, czyli małżonkowie, mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Niemczech. Jednakże w takim przypadku, sąd niemiecki będzie stosował polskie prawo.

Częstszymi przypadkami są sprawy, w których jeden z małżonków ma obywatelstwo polskie a drugi niemieckie. Często również małżeństwo zostało zawarte w Niemczech. Rozwód może wtedy zostać przeprowadzony bezproblemowo w Niemczech, jednak zasadą jest wtedy, że będzie miało zastosowanie prawo niemieckie. Byłoby w takim przypadku możliwe również przeprowadzenie rozwodu w Polsce, jeżeli np. małżonek Polak ma miejsce zamieszkania na powrót w Polsce, jednakże może to być niekorzystne. Ostatecznie tylko adwokat może ocenić sprawę, po przeanalizowaniu stanu faktycznego, czy przeprowadzenie rozwodu w Polsce ma więcej sensu niż w Niemczech. Ważne jesto to, że sąd niemiecki albo sąd polski nie stosuje automatycznie prawa swojego kraju w sprawach rozwodowych. Często pojawiają się pytania odnośnie prawa, które należy w danej sprawie stosować, czyli przepisów międzynarodowego prawa prywatnego danego kraju.
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej w Niemczech ma ten plus, że sąd w nim decyduje samodzielnie o rozwodzie i o „wyrównaniu z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia”. Instytucja te nie występuje w prawie polskim. „Wyrównanie z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia” to wyrównanie z tytułu ekspektatywy do renty.

Jeżeli obywatel polski decyduje się na przeprowadzenie postępowania rozwodowego w Niemczech często zastanawia się jakie koszty są z nim związane.

Jeśli chodzi o koszty sądowe to istnieje pewien regulamin kosztów. Zależy on od wartości przedmiotu sporu. Wartość tę określa się natomiast biorąc pod uwagę zarobki małżonków.  Miesięczne zarobki netto małżonków zostają więc zsumowane  i pomnożone przez czynnik 3. Działanie to pozwala na określenie wartości przedmiotu sporu.

Jeśli chodzi o opłaty adwokackie to w tym przypadku wartość przedmiotu sporu jest decydująca.

Przykład: mąż zarabia 1500 € netto miesięcznie, a żona 500 € netto

Wartość przedmiotu sporu wyniesie w tym przypadku 6.000,00 €

Sąd może dla zabezpieczenia wyrównania podnieść wartość przedmiotu sporu.

Na podstawie powyższej wartości przedmiotu sporu koszty wynoszą: z tytułu kosztów sądowych – 400 €, z tytułu kosztów adwokackich – 1030 €.

Anhand des obigen Gegenstandswertes würden sich Gerichtskosten in Höhe rund 400 €  und Anwaltsgebühren in Höhe von 1030 € ergeben.

Dla cudzoziemców przebywających w Niemczech istnieje również możliwość sfinansowania postępowania rozwodowego za pomocą pokrycia kosztów postępowania. I tak na przykład jak w wyżej wskazanej sytuacji, żonie Polce, która osiąga dochód wyłącznie w wysokości 500 € netto i do tego ma również na utrzymaniu dziecko, zostanie co do zasady przyznana pomoc w pokryciu kosztów sądowych. Wniosek o pomoc w pokryciu kosztów sądowych może być również złożony za pośrednictwem adwokata. W tym przypadku istnieje możliwość, żeby to nie sąd przydzielił adwokata, a żeby to zleceniodawca (polski obywatel) sam go wskazał. W przypadku przyznania pomocy w pokryciu kosztów postępowania bez płatności ratalnej sprawa rozwodowa będzie bezpłatna. Koszty sądowe i adwokackie zostaną w całości pokryte.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Rechtsanwalt Andreas Martin – Kancelaria – strona: www.adwokat-niemcy.pl

Reklamy

Ehefähigkeitszeugnis – świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa

Czerwiec 2, 2011

Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa to zaświadczenie niemieckiego urzędu stanu cywilnego (np. Standesamt w Berlinie), które stwierdza, że zgodnie z niemieckim prawem, nie istnieją żadne przeszkody do zawarcia ważnego małżeństwa (np. za granicą).

W niektórych państwach wymaga się jednak zaświadczenia wystawionego przez niemiecki konsulat, który i tak wystawia je na podstawie tego, które otrzyma od urzędu stanu cywilnego z Niemiec.

Właściwym do wystawienia tego zaświadczenia jest urząd stanu cywilnego, w którym osoba zainteresowana ma miejsce zamieszkania w Niemczech. Jeśli jednak nie ma ona takiego miejsca, właściwym będzie urząd ostatniego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu (w Niemczech). Tylko w przypadku gdy i to kryterium nie jest spełnione (np. ktoś nigdy nie miał miejsca zamieszkania na terenie Niemiec), właściwość określona jest dla Standesamt I w Berlinie.

Wykaz dokumentów wymaganych w celu otrzymania tego zaświadczenia.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Aufstockungsunterhalt w prawie niemieckim

Sierpień 2, 2010

Rozwód niesie za sobą wiele różnorakich konsekwencji. Jest nią między innymi zmiana poziomu życia. Zdarza się, że jeden z byłych małżonków zarabiał znacznie więcej od drugiego, co w wyniku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, korzystnie wpływało na małżonka gorzej zarabiającego (czy też w ogóle niepracującego).

Prawo niemieckie przewiduje dlatego instytucję zwaną Aufstockungsunterhalt, która służy do tego, aby uniknąć po rozwodzie znacznego obniżenia poziomu życia ( sozialer Abstieg ) jednego z małżonków, o ile może on być uprawniony do otrzymywania alimentów.

Federalny Sąd Konstytucyjny (odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego) orzekł, że instytucja Aufstockungsunterhalt jest zgodna z niemiecką ustawą zasadniczą. Traktuje się ją jednak jako wyjątek od zasady mówiącej, że po rozwodzie każdy z małżonków jest sam odpowiedzialny za swoje sprawy finansowe i dlatego instytucja ta dość rzadko znajduje zastosowanie.

Celem Aufstockungsunterhalt jest więc wyrównanie poziomu życia byłych małżonków i ten z nich, który zarabia więcej, może zostać zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego tak, by oboje żyli na zbliżonym poziomie.

Instytucja ta ma przede wszystkim zastosowanie w przypadku małżeństw, w których były dzieci. Sądy niemieckie co do zasady nie przyznają świadczenie w przypadku, gdy małżeństwo obojga pracujących osób nie miało potomstwa.

Wysokość świadczenia oblicza się na podstawie tzw. metody różnicy. Lepiej zarabiający ex-małżonek musi świadczyć na rzecz drugiego 3/7 różnicy między ich zarobkami. Wysokość ta może jednak się różnić.

Na przyznanie przez sąd świadczenia na rzecz drugiego małżonka wpływa między innymi długość trwania małżeństwa.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 1, Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 2, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim– cz. 2

Czerwiec 17, 2010

Kolejnymi przyczynami dla powstania obowiązku alimentacji są brak zatrudnienia jednego z małżonków oraz prawdopodobieństwo, że po rozwodzie jednego z małżonków czekałby znaczny spadek poziomu życia ( Aufstockungsunterhalt ). Jeśli po rozwodzie małżonek nie może znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, może domagać się dla siebie od swego byłego męża/ byłej żony alimentów. Uprawnienie to przysługuje mu również wtedy, gdy już po rozwodzie, mimo zatrudnienia, dochody nie wystarczają mu na pełne pokrycie kosztów utrzymania. W takiej sytuacji można się domagać od byłego małżonka, by ten ponosił brakującą różnicę (między kosztami utrzymania a wynagrodzeniem z pracy).

Od byłego małżonka można domagać się świadczenia również wtedy, gdy mimo uzyskiwania pewnych dochodów z pracy i wysiłku, by trwale zabezpieczyć środki na koszty utrzymania po rozwodzie, nie udało się tych środków trwale zabezpieczyć. Jeśli jednak udałoby się trwale zabezpieczyć tylko część niezbędnych środków, od byłego małżonka można się domagać świadczenie w wysokości różnicy (między kosztami utrzymania a środkami trwale zabezpieczonymi na koszty utrzymania).

Były małżonek jest jednak zobowiązany do wykonywania odpowiedniej pracy zarobkowej. Ustawa przyjmuje za odpowiednią taką pracę, która odpowiada wykształceniu, zdolnościom, wcześniejszej pracy, wiekowi oraz stanowi zdrowia byłego małżonka, o ile w odniesieniu do warunków życia w małżeństwie, nie byłaby ona nieodpowiednia. Przy określaniu warunków życia w małżeństwie bierze się pod uwagę długość trwania małżeństwa oraz długość opieki lub wychowywania wspólnych dzieci.

Na byłego małżonka można również nałożyć obowiązek kształcenia się czy uczestniczenia w szkoleniach, jeśli pozytywne zakończenie takiej edukacji jest prawdopodobne i mogłoby się to przyczynić do podjęcia odpowiedniego zatrudnienia.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz.1, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim– cz. 1

Kwiecień 28, 2010

Zasadą jest, że po rozwodzie byli małżonkowie mają sami obowiązek zadbać o swoje utrzymanie ( Grundsatz der Eigenverantwortung ).

Prawo niemieckie przewiduje jednak sytuacje, w których mimo rozwodu wobec drugiego małżonka może przysługiwać roszczenie o utrzymanie. Dzieje się tak wyłącznie w przypadkach, gdy taka osoba nie jest sama w stanie ponosić kosztów utrzymania, zgodnie z przepisami BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

Rozwiedziony małżonek może domagać się od drugiego alimentów z powodu opieki lub wychowywania wspólnego dziecka. Może ich żądać na co najmniej trzy lata od urodzin dziecka. Okres ten jednak przedłuża się tak długo, jak jest to słuszne ze względu na interes dziecka. Okres, w którym można domagać się alimentów przedłuża się również, jeśli jest to słuszne ze względu na opiekę nad dzieckiem, zarobkowanie w małżeństwie, jak i długość trwania małżeństwa.

Rozwiedziony małżonek może domagać się alimentów także dla siebie, jeśli w czasie rozwodu, zakończenia opieki lub wychowania wspólnego dziecka lub odpadnięcia innych przyczyn dla alimentacji (np. ze względu na chorobę), ze względu na wiek nie jest już zdolny do zarobkowania.

Kolejną przyczyną dla ustanowiena obowiązku alimentacji są choroba, kalectwo, jak i ułomność organizmu. Jeśli w czasie rozwodu, zakończenia opieki lub wychowania wspólnego dziecka, a także zakończenia edukacji lub przeszkolenia czy w momencie odpadnięcia przyczyn dla alimentacji w celu uniknięcia zbytniej różnicy w poziomie życia (Aufstockungsunterhalt), były małżonek nie jest zdolny do zarobkowania ze względu na wymienione już: chorobę, kalectwo czy jakąś ułomność organizmu, może on domagać się dla siebie alimentów.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz.2, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego,Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Alimenty- zastosowanie prawa niemieckiego

Marzec 13, 2010

Alimenty najczęściej kojarzą się z roszczeniem, które przysługuje dzieciom przeciwko rodzicom. Prawo niemieckie rozszerza jednak grupę osób uprawnionych do ubiegania się o nie i nie stawia żadnych ograniczeń w kwestii wieku, do którego można ubiegać się o alimenty.

Według prawa niemieckiego alimenty należą się dzieciom wobec rodziców (i odwrotnie), małżonkom wobec siebie, rodzicom niebędącym małżeństwem wobec siebie, partnerom zarejestrowanego związku wobec siebie oraz (pra-) wnukom wobec (pra-) dziadkom (i odwrotnie).

W przypadku związków polsko- niemieckich, jeśli zaistnieje konieczność przyznania alimentów którejś stronie, może zaistnieć problem właściwości systemu prawa dla danej sprawy. O alimentach wspomina niemiecka ustawa EGBGB w art. 18 (Unterhalt).

Norma stanowi, że odpowiednio należy stosować przepisy prawa miejsca zwyczajowego zamieszkania strony uprawnionej do alimentów. Jeśli jednak prawo to nie przewiduje żadnych roszczeń, właściwe jest prawo państwa osoby, której należy się roszczenie, jak i osoby, która do świadczenia jest zobowiązany (ich wspólnego kraju ojczystego).

Jeśli obie te możliwości nie znajdą zastosowania, właściwe jest prawo niemieckie, o czym stanowi art. 18 ust.2 ustawy.

Rozpatruje się roszczenie alimentacyjne według prawa państwa, w którym doszło do rozwodu, jeśli rozwód został ogłoszony lub uznany w Niemczec (ust.4).

Prawo niemieckie stosuje się jednak, jeśli obie strony są obywatelami Niemiec, a uprawniony ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkanie w Niemczech (ust.5).

Praktyka pokazuje, że możliwa jest sytuacja, w której niemiecki sąd jest właściwy do zmiany wysokości alimentów na dziecko przyznanych w Polsce, jeśli np. po jakimś czasie rodzic zamieszka z dzieckiem na terenie Niemiec. Będą tu miały miejsce zastosowanie już inne przepisy.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 1, Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 2, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Finansowanie rozwodu w Polsce – Finanzierung einer Scheidung in Deutschland

Maj 28, 2009

Finansowanie rozwodu w Polsce – Finanzierung einer Scheidung in Deutschland

Jest wiele małżeństw niemiecko-polskich. Część z nich kończy się jednak w wyrokiem rozwodowym w Niemczech. Najczęściej w przypadku polskich obywateli sytuacja wygląda tak, iż mieszkają ze współmałżonkiem w Niemczech, następnie rozstają się i wracają do Polski. Otrzymują później pismo z niemieckiego sądu rodzinnego i nie wiedzą, co z nim dalej począć . Nie rozumieją, czego w ogóle sprawa dotyczy, gdyż w większości pisma są sporządzane w prawniczym języku niemieckim.

Polski małżonek nie ma rozeznania w przepisach prawa niemieckiego, a także w postępowaniu rozwodowym przed niemieckim sądem rodzinnym.

Wielu Polaków nie wie, iż w postępowaniu rozwodowym mają możliwość zlecenia prowadzenia sprawy niemieckiemu adwokatowi, a także tego, że ten niemiecki adwokat może być opłacony następnie przez państwo niemieckie. Jest jednak wymóg, iż polski małżonek nie jest w stanie z własnych środków sfinansować przeprowadzenia rozwodu, tj. nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, by zlecić prowadzenie sprawy niemieckiemu adwokatowi.

Odpowiedni wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych sporządza niemiecki adwokat. Ważnym wymogiem stawianym przez nas naszym klientom jest to, iż klient współpracuje z nami stale i dostarcza wszelkie wymagane dokumenty. Tylko to bowiem umożliwia efektywną reprezentację klienta w sprawie w Niemczech.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 1, Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 2, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.

Rechtsanwalt – niemiecki Prawnik A. Martin

Prawnik niemiecki Andreas Martin

Prawnik niemiecki Andreas Martin