Europejski nakaz aresztowania – Europäischer Haftbefehl

Lipiec 28, 2010

Europejski nakaz aresztowania – Europäischer Haftbefehl (EuHB) – jest to forma postępowania egzekucyjnego, którego podstawą jest prawo unijne („Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi”). Wydawany jest on przez sąd okręgowy właściwy miejscowo, na wniosek prokuratora.

Przewidziane są również sytuacje wyłączające możliwość zastosowania narzędzia, jakim jest ENA. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku.

Dość charakterystyczną cechą ENA jest to, że osoby przekazanej na podstawie ENA nie można ścigać ani wykonywać kar pozbawienia wolności za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę wydania przez sąd okręgowy tego nakazu. Prawo przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.

Procedura związana z wydaniem zatrzymanego w tzw. państwie zatrzymania może trwać tylko do 11 dni, jeśli zatrzymany wyraża zgodę na ekstradycję do państwa wydania ENA. Jeśli nie wyraża on jednak zgody, proces ten może wydłużyć się do kilku tygodni, co jednak zostaje zaliczone na poczet ewentualnej kary pozbawienia wolności.

Zasada stanowi, że sądy państw członkowskich uznają swe orzeczenia. Istnieje jednak katalog przesłanek wyłączających konieczność wykonania ENA. Dzieje się tak, gdy np.:

– przestępstwo będące podstawą wydania ENA nie jest przestępstwem w państwie zatrzymania;

– jeżeli w państwie zatrzymania toczy się już postępowanie karne w przestępstwo, które było podstawą wydania ENA.

Instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania została wprowadzona w Polsce w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale już w 2006 roku Polska należała do ścisłej czołówki krajów stosujących ten instrument prawny. W

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Tymczasowe aresztowanie na podstawie prawa niemieckiego, Areszt w Niemczech.

Reklamy

Środki dowodowe wg prawa niemieckiego – Die Beweismittel

Czerwiec 21, 2010

Środki dowodowe to fakty, ustalenie faktów lub przypuszczenia co do faktów, które służą jako pomoc w ustaleniu prawdy. Dzięki środkom dowodowym sąd jest w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Dlatego odgrywają one bardzo istotną rolę m.in. w procesie.

W niemieckim procesie cywilnym występują następujące środki dowodowe:

  • opinia biegłego
  • oględziny
  • przesłuchanie strony
  • dokumenty
  • zeznania świadka.

Niemiecki proces karny rozróżnia dowody osób, dowody rzeczowe i poszlaki.

Do tych pierwszych zalicza się m.in. przesłuchanie świadka oraz wyjaśnienia oskarżonego. Czynności tych dokonują niemiecka policja, prokurator oraz właściwy sąd. Bardzo istotnym dowodem jest przyznanie się sprawcy jak i zeznania świadków złożone pod przysięgą.

Dowody rzeczowe mają inny charakter. Są to m.in. ekspertyzy specjalistów, odciski palców, badanie DNA, zdjęcia czy film video. Dowodami rzeczowymi są również opinia biegłego (osoby mającej specjalną wiedzę na dany temat, np. obdukcja) czy wyniki czynności dokonanych przez specjalistę. Dowodem może być również okazanie, kiedy to spośród kilku osób należy wybrać sprawcę czynu.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz więcej: Proces cywilny w Niemczech – skarga i przedmiot sporu, Sąd w Neubrandenburgu, Prokuratura w Neubrandenburgu i w Niemczech, Postępowanie przed sądem w Pasewalku, Właściwość sądu w prawie niemieckim, Sąd w Berlinie, Sąd we Frankfurcie, Przesłuchanie na posterunku policji w Niemczech.


Odszkodowanie w Niemczech – Schadenersatz in Deutschland

Maj 16, 2009

Odszkodowanie w Niemczech -Schadenersatz in Deutschland

adwokat niemcy

Polacy, którym w Niemczech wyrządzono szkodę, zwracają się z pytaniem, jakie prawa im przysługują w Niemczech.

Powodem roszczenia odszkodowawczego może być wypadek komunikacyjny w Niemczech.

Roszczenia odszkodowawcze  mogą również wynikać z naruszenia umowy między Polakami i Niemcami. W takich przypadkach (przy umowach niemiecko-polskich) stan prawny jest szczególnie skomplikowany. Są przypadki wyjątkowego niedbalstwa, gdy polscy Mandanci korzystają z formularzy nieznanego pochodzenia znalezionych w internecie, a następnie podpisują umowę na kilka tysięcy Euro. Tak zwykle nie postępują – przynajmniej, jeżeli chodzi o wysokie kwoty-niemieccy przedsiębiorcy.

Przepisy dotyczące odszkodowaniasą w dużej mierze uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym. Poszkodowany musi wtedy wykazać,  jak wyglądałaby jego sytuacja, gdyby do zdarzenia, (które spowodowało szkodę) nie doszło (czyli jak inaczej potoczyłaby się sprawa, gdyby do wypadku nie doszło).

Obok szkody materialnej jest wypłacalny w Niemczech również zadośćuczynienie pieniężne za ból. Kwota ta jednak nie jest tak wysoka, jak np. w USA.

W sprawach dotyczących polsko-niemieckiego prawa doradzimy Państwu chętnie.

adwokat niemcy


Prokuratura w Neubrandenburgu i w Niemczech – die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg

Maj 12, 2009

Prokuratura w Neubrandenburgu i w Niemczech (adwokat niemcy)

Prokuratura w Neubrandenburgu jest właściwa dla wszystkich spraw sądowych w okręgu Neubrandenburg. Okręg Neubrandenburg obejmuje Amtsgericht Pasewalk, Ueckermünde, Neubrandenburg oraz Landgericht Neubrandenburg.

Prokuratura Neubrandenburg zajmuje się niemieckimi sprawami karnymi. Wnosi  również oskarżenia przed  sądem Amtsgericht( o sprawach karnych przed sądem Amtsgericht Pasewalk  już raz pisałem)

Po wniesieniu oskarżenia przed sądem sędzia decyduje czy dopuszcza oskarżenie. Akt oskarżenia w Niemczech zostaje przetłumaczony na język polski i dostarczony oskarżonemu. Obywatel Polski otrzymuje akt oskarżenia razem z wezwaniem na rozprawę. Wszystko oczywiście w języku polskim. 

Jeżeli polski obywatel nie stawi się na rozprawie przed niemieckim sądem, co ma często miejsce, wydawany jest przeciwko takiej osobie nakaz aresztowania. Nakaz aresztowania w Niemczech  służy doprowadzeniu oskarżonego do Niemiec, dlatego  jest wykonywany w Polsce. Problematyczne jest to, że niemiecki nakaz aresztowania nie stanowi wyroku sądowego, jest tylko środkiem który ma pomóc w przeprowadzeniu rozprawy głównej przeciwko polskiemu oskarżonemu.  Przeprowadzenie wykonania nakazu aresztowania trawa zazwyczaj ponad tydzień. 

Następnie ma miejsce rozprawa główna w Niemczech, podczas której zasądzona zostaje kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, a polski mandant zostaje zwolniony.

Z całą pewnością opłaca się wynająć adowkata w Niemczech, jeżeli toczy się przeciwko Państwu postępowanie karne w Niemczech.

Chętnie służymy poradą prawną w niemieckich sprawach karnych. Siedziba kancelarii znajduje się w Szczecinie, w Löcknitz oraz w Berlinie.