Kara pozbawienia wolności| kara pieniężna w przypadku kradzieży lub paserstwa w Niemczech.

Czerwiec 21, 2013

Najczęstszymi postępowaniami przeciwko polskim obywatelom w Niemczech są postępowania z powodu kradzieży bądź paserstwa, często w związku z kradzieżą wartościowego samochodu.

kradzież samochodu w Niemczech –  nakaz aresztowania

Często postępowanie przebiega tak, że polscy obywatele wykrywani są przy transporcie skradzionych samochodów przez policję albo federalną straż graniczną w Niemczech. W normalnym przypadku następuje wtedy natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie do sędziego wydającego nakaz aresztowania w Niemczech. Prawie we wszystkich przypadkach sędzia zarządza areszt śledczy. Jest to uzasadnione obawą ucieczki, ponieważ polscy obywatele nie mają stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. Czy to uzasadnienie faktycznie zawsze się ostanie jest wątpliwe. Często dochodzi do sytuacji, że przy późniejszym sprawdzeniu podstaw do aresztowania, w przypadku osób które nie były wcześniej karane, ma miejsce uchylenie aresztu. Jednakże każdy przypadek jest inny, w szczególności, gdy mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością, to w normalnym przypadku areszt zostaje utrzymamy, czy też chodzi o pojedynczy czyn. Następnie istotne jest to, jaką wartość miał skradziony samochód. Przy dużej wartości rzeczy pozostaje z reguły podtrzymany nakaz aresztowania na rozprawie, która ma sprawdzić podstawy aresztowania.

 paserstwo – areszt w Niemczech

Osoby dotknięte stawiają sobie pytanie, jak dalej przebiegać będzie postępowanie. W normalnym przypadku prokuratura stawia zarzuty. Musi to nastąpić w terminie 6 miesięcy od momentu aresztowania. Po upływie 6 miesięcy trudne jest przedłużenie aresztu, ewentualnie jest tutaj potrzebna decyzja Wyższego Sądu Krajowego w Niemczech (OLG). Czasami z powodu paserstwa bądź kradzieży szczególnie ciężkiego przypadku występuje się z aktem oskarżenia. Jeśli osoba znajduje się w areszcie, to z reguły zostaje mu przydzielony obrońca z urzędu. Obwiniony może jednak sam wybrać obrońcę. Z reguły taki adwokat, którego oczywiście samemu trzeba opłacić, działa w sprawie bardziej intensywnie.

rozprawa główna – kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

Następnie ma miejsce rozprawa główna. W tych przypadkach często jest tak, że jest wyznaczony tylko jeden termin na rozprawę główną. Na rozprawie głównej rozstrzyga się sprawę. W szczególności sąd pyta, czy aresztowany chce zeznawać. Tutaj zależy od tego, czy sytaucja dowodowa jest jednoznaczna i czy np. pojazd niewątpliwie został skradziony, oznacza to np. zamek u drzwi był uszkodzony i czy został uruchomiony spreparowanym kluczem, to z reguły wychodzi się z założenia, że osoba ta wiedziała o nieprawnym pochodzeniu samochodu. Również okoliczności przekazania samochodu odgrywają ważną rolę. Nikt nie może przecież przypuszczać, że brał udział w transporcie kupionego samochodu, jeżeli samochód został przekazany na „ciemnym parkingu” w środku nocy, bez dokumentów i w dodatku z fałszywymi kluczykami. Osoby obwinione bardzo często jednak o tym zapominają. Uważają oni, że uda im się przeforsować zeznanie, że nie wiedzieli o kradzieży samochodu, co jest zadziwiające. W tych sytuacjach sensowne jest przyznanie się do winy i omówienie przez adwokata z prokuraturą i sądem możliwości zawarcia tzw. umowy w postępowaniu karnym. Oznacza to, że z prokuraturą i sądem wynegocjowana zostaje kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, jeśli nastąpi przyznanie się do winy. Nieprawidłowe w tej sytuacji byłoby obstawanie przy tym, że nie wiedziało się nic o pochodzeniu samochodu, i że nie zauważyło się, że samochód został skradziony. W takiej sytuacji nie dojdzie do zawarcia umowy w postępowaniu karnym i ponadto takie przyznanie może stanowić okoliczność łagodzącą.

Z reguły można wychodzić z założenia, że obwiniony, który zarówno w Niemczech jak i w Polsce nie był wcześniej karany ( prokuratura niemiecka zwraca się z takim zapytaniem do polskiej) musi się liczyć z karą pozbawienia wolności, która w wielu przypadkach jest zawieszana. Jeżeli jednak obwiniony wcześniej był karany za podobne przestępstwa, to nie jest wykluczone, że sąd orzeknie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Kara pieniężna wchodzi tutaj również w rachubę, jeżeli mamy do czynienia z niezorganizowanym współdziałaniem obwinionego, względnie jeśli samochód miał niewielką wartość.

A. Martin – prawnik

Reklamy

Postępowanie sądowe/ areszt śledczy w przypadku paserstwa i kradzieży samochodów w Niemczech

Październik 10, 2012

Najczęstszymi postępowaniami z polskimi obywatelami w Niemczech, które zaczynają się od zatrzymania osoby w areszcie śledczym są postępowania z powodu paserstwa, kradzieży ewentualnie kradzieży dokonanej przez grupę bądź zarobkowa kradzież samochodów w Niemczech.

 

W przypadku gdy obywatel polski zostaje zatrzymany przez policję w Niemczech z kradzionym samochodem to już w momencie zatrzymania jest jasne, że nastąpi zatrzymanie i to, że zostanie zarządzony areszt śledzczy przez sędziego śledczego. Problemem jest to, że obywatel polski, który znalazał się w takiej sytuacji wierzy, że przez pewnego rodzaju zezanania uda mu się uniknąć aresztu śledczego bądź też zatrzymania.

 

Tak się prawie nigdy nie dzieje. W tej sytaucji lepiej jest nie składać żadnych zeznań przed policją czy urzędami, ponieważ fałszywe zezwania czy wdanie się we spór w sprawie jest trudno później skorygować. Już i tak na samym wstępie wiadome jest, że dojdzie do zatrzymania i do aresztu śledczego, ponieważ w gruncie rzeczy w przypadku polskich obywateli, co moim zdaniem jest problematyczne, zachodzi obawa ucieczki, ponieważ osoba taka nie ma stałego miejsca zamieszkania.

 

Najczęściej chodzi o skradzione samochody typu BMW/VW/Audi. W praktyce często jest tak, że kierowca samochodu jest tylko małym „trybikiem” w zorganizowanej kryminalnej maszynie i przeważnie kierowca tego samochodu oskarżony zostaje z powodu paserstwa względnie kradzieży w celach zarobkowych, czy też z powodu kradzieży dokonanej przez grupę przestępczą. Kierowca sam jednak przeważnie nic nie wie na temat osób odpowiedzialnych za to i za określoną sumę tylko przewozi auto. Mimo tego zachodzi tutaj czyn przestępczy i skazanie z powodu paserstwa jest bardzo prawdopodobne.

 

Ważne jest, żeby krótko po areszcie śledczym zlecić prowadzenie sprawę obrońcy niemieckimu. W przypadku osoba znajdująca się w tej sytuacji najpierw jest w areszcie śledzym, to wtedy sąd szybko przydziela adwokata, który będzie działał jako obrońca z urzędu. Ponieważ przeważnie obywatel polski nie ma życzeń co do adwokata to sąd przydziela mu go z góry bądź też inni więźniowie polecają mu adwokata. Ważne jest, żeby w sprawie szybko działał adwokat, który ewentualnie może spróbować skrócić areszt śledzczy przez szybkie umówienie rozprawy głównej w postępowaniu bądź też również pod pewnymi warunkami przez wniosek o zbadanie podstaw aresztowania.

 

Jeśli osoba, która jest oskarżona z powodu paserstwa czy kradzieży nie była jeszcze karana w Niemczech, to w pewnych sytuacjach możliwe jest wynegocjowanie z prokuraturą/sądem wyroku w zawieszeniu. Z tego też względu konieczne jest pewne doświadczenie i adwokat będzie mógł podjąć odpowiednie kroki, jeśli będzie jasne, że na podstawie sytuacji dowodowej już i tak nastąpi skazanie.

 

Prawnik

Andreas Martin

Kancelaria w Szczecinie

 


Areszt śledczy w Niemczech

Kwiecień 17, 2012

W praktyce często mamy do czynienia z taką sytuacją, że przykładowo obywatel polski, który popełnił w Niemczech jakiś czyn karalny zostaje natychmiastowo zamknięty w areszcie śledczym.  Znajduje to uzasadnienie, w tym że istnieje obawa mataczenia bądź ryzyko ucieczki( wynika to z braku miejsca zamieszkania w kraju, w tym wypadku w Niemczech).

Przesłanki zastosowania aresztu śledczego w Niemczech są następujące:

 1. Zachodzi nagłe podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 2. Zostaje spełniona przesłanka zastosowania aresztu:
  1. obawa mataczenia lub
  2. ryzyko ponownego popełnienia czynu zabronionego lub
  3. ryzyko ucieczki

Kiedy zostają spełnione wyżej wymienione przesłanki zostaje zastosowany z reguły w Niemczech areszt śledczy. Problemem jest sytuacja, gdy krewni nie są natychmiast poinformowani o tym, czy ich członek rodziny został aresztowany. Często nie otrzymują oni takiej wiadomości od aresztowanych  i w związku z tym mają uzasadnione obawy.

Wiele osób  nie wie, że aresztowany ma możliwość poinformowania ambasady polskiej o swoim aresztowaniu. Ambasada w takim przypadku zazwyczaj zawiadamia rodzinę. Niestety wielu obywateli polskich nie informuje o swoim aresztowaniu ambasady, ponieważ boją się, że ten czyn karalny zostanie również zarejestrowany w Polsce, co nie jest jednak prawdą.

W przeciwnym razie pozostaje rodzinie tylko możliwość zlecenia prowadzenia sprawy adwokatowi w Niemczech. Adwokat taki podejmuje poszukiwania i kontaktuje się przeważnie telefonicznie z prokuraturą bądź policją i w ten sposób może szybko ustalić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z aresztem.

Jeżeli obywatel polski zostaje aresztowany w Niemczech to członkowie jego rodziny powinni szybko przedsięwziąć jakieś czynności i zlecić prowadzenie sprawy adwokatowi, który podejmie się obrony w sprawie karnej. Adwokat składa przeważnie wtedy wniosek o wgląd do akt i podejmuje kontakt z sędzią karnym i prokuraturą w Niemczech.

Jeśli nie istnieje możliwość wystąpienia przeciwko zastosowaniu aresztu śledczego, na przykład za pomocą zażalenia na aresztowanie czy też za pomocą zbadania podstaw do aresztowania, to wtedy obrońca dokłada starań, aby możliwie jak najszybciej został wyznaczony termin rozprawy głównej.

W przypadku dalszych pytań bądź w przypadku potrzeby obrony w sprawach karnych jesteśmy chętnie do Państwa dyspozycji.

Prawnik niemiecki Andreas Martin – Kancelaria w Polce


Europejski nakaz aresztowania – Europäischer Haftbefehl

Lipiec 28, 2010

Europejski nakaz aresztowania – Europäischer Haftbefehl (EuHB) – jest to forma postępowania egzekucyjnego, którego podstawą jest prawo unijne („Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi”). Wydawany jest on przez sąd okręgowy właściwy miejscowo, na wniosek prokuratora.

Przewidziane są również sytuacje wyłączające możliwość zastosowania narzędzia, jakim jest ENA. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku.

Dość charakterystyczną cechą ENA jest to, że osoby przekazanej na podstawie ENA nie można ścigać ani wykonywać kar pozbawienia wolności za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę wydania przez sąd okręgowy tego nakazu. Prawo przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.

Procedura związana z wydaniem zatrzymanego w tzw. państwie zatrzymania może trwać tylko do 11 dni, jeśli zatrzymany wyraża zgodę na ekstradycję do państwa wydania ENA. Jeśli nie wyraża on jednak zgody, proces ten może wydłużyć się do kilku tygodni, co jednak zostaje zaliczone na poczet ewentualnej kary pozbawienia wolności.

Zasada stanowi, że sądy państw członkowskich uznają swe orzeczenia. Istnieje jednak katalog przesłanek wyłączających konieczność wykonania ENA. Dzieje się tak, gdy np.:

– przestępstwo będące podstawą wydania ENA nie jest przestępstwem w państwie zatrzymania;

– jeżeli w państwie zatrzymania toczy się już postępowanie karne w przestępstwo, które było podstawą wydania ENA.

Instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania została wprowadzona w Polsce w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale już w 2006 roku Polska należała do ścisłej czołówki krajów stosujących ten instrument prawny. W

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Tymczasowe aresztowanie na podstawie prawa niemieckiego, Areszt w Niemczech.


Środki dowodowe wg prawa niemieckiego – Die Beweismittel

Czerwiec 21, 2010

Środki dowodowe to fakty, ustalenie faktów lub przypuszczenia co do faktów, które służą jako pomoc w ustaleniu prawdy. Dzięki środkom dowodowym sąd jest w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Dlatego odgrywają one bardzo istotną rolę m.in. w procesie.

W niemieckim procesie cywilnym występują następujące środki dowodowe:

 • opinia biegłego
 • oględziny
 • przesłuchanie strony
 • dokumenty
 • zeznania świadka.

Niemiecki proces karny rozróżnia dowody osób, dowody rzeczowe i poszlaki.

Do tych pierwszych zalicza się m.in. przesłuchanie świadka oraz wyjaśnienia oskarżonego. Czynności tych dokonują niemiecka policja, prokurator oraz właściwy sąd. Bardzo istotnym dowodem jest przyznanie się sprawcy jak i zeznania świadków złożone pod przysięgą.

Dowody rzeczowe mają inny charakter. Są to m.in. ekspertyzy specjalistów, odciski palców, badanie DNA, zdjęcia czy film video. Dowodami rzeczowymi są również opinia biegłego (osoby mającej specjalną wiedzę na dany temat, np. obdukcja) czy wyniki czynności dokonanych przez specjalistę. Dowodem może być również okazanie, kiedy to spośród kilku osób należy wybrać sprawcę czynu.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz więcej: Proces cywilny w Niemczech – skarga i przedmiot sporu, Sąd w Neubrandenburgu, Prokuratura w Neubrandenburgu i w Niemczech, Postępowanie przed sądem w Pasewalku, Właściwość sądu w prawie niemieckim, Sąd w Berlinie, Sąd we Frankfurcie, Przesłuchanie na posterunku policji w Niemczech.


Organy spółki akcyjnej – walne zgromadzenie akcjonariuszy /// Die Organe einer Aktiengesellschaft – Hauptversammlung

Czerwiec 7, 2010

Spółka akcyjna ma trzy organy, tj. zarząd, radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy.

(Założenie spółki akcyjnej w Niemczech)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) tworzy całość akcjonariuszy. Paragraf 119 niemieckiej Aktiengesellschaft (AktG) wskazuje,że uprawnienia WZA określa ustawa oraz statut spółki. WZA może m.in.:

 • wybrać członków zarządu,
 • wykorzystać zysk bilansowy,
 • udzielenić absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej,
 • zorganizować dodatkową kontrolę spółki,
 • uchwalić zmiany w statucie,
 • zwiększyć i zmniejszyć kapitał spółki,
 • rozwiązać spółkę akcyjną.
 • a pewnych okolicznościach organ ten może również decydować w sprawach dotyczących zarządzania spółką.

Co do zasady prawo głosu przysługuje za każdą posiadaną akcję: §12 AktG: Jede Aktie gewährt das Stimmrecht.. Pod koniec lat 90’ ubiegłego wieku w Niemczech zniesiono obowiązującą przez wiele lat zasadę tzw. Mehrfachstimmrecht. Ta sam artykuł stanowi, że: Mehrstimmrechte sind unzulässig. Zasada ta pozwalała pewnym akcjonariuszom na przyznanie większej liczby głosów niż wynikałoby to z ilości posiadanych akcji. Pierwotnie prawo to miało służyć ochronie przed przejęciem spółki przez niepożądanych akcjonariuszy.

Jeśli statut spółki ani ustawa nie stanowią inaczej, prawo niemieckie przewiduje, że przy głosowaniu WZA obowiązuje zwykła większość. Niektóre decyzje mogą jednak przewidywać inne większości, np. 2/3 reprezentowanego na WZA kapitału, kiedy głosuje się w sprawach dot. zmian statutu czy likwidacji spółki.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Landgericht Neubrandenburg

Luty 28, 2010

Sąd Krajowy w Neubrandenburgu jest sądem sądownictwa powszechnego i leży w obszarze terytorialnej właściwości Oberlandesgericht Rostock. Podlegają mu sądy grodzkie takich miast jak: Neubrandenburg, Demmin, Neustrelitz, Pasewalk, Ueckermünde oraz Waren (Müritz), czyli położonych w landzie Meklemburgia- Pomorze Przednie w najbliższym sąsiedztwie Polski. Z racji na coraz większą liczbę Polaków mieszkających w przygranicznych miejscowościach, sąd ten często rozpatruje sprawy polskich obywateli. Landgericht Neubrandenburg może być sądem wyższej instancji dla spraw rozpatrywanych przed tymi właśnie sądami.

Do końca maja 2009r. podlegał mu jeszcze, zlikwidowany już, odział sądu grodzkiego Demmin w Malchin.

Sąd w Neubrandenburg, którego prezesem jest Rüdiger Rinnert, znajduje się przy ulicy Friedrich- Engels- Ring 15-18 w okolicach dworca kolejowego.

Jak w przypadku innych sądów niemieckich, również w związku z postępowaniem przed Sądem Krajowym w Neubrandenburgu, np. w sprawach karnych, istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową w pokryciu kosztów postępowania przed sądem i pomocy prawnej (Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe).

Więcej informacji na temat sądów w Niemczech znajdą Państwo na tej stronie.