Handelsregister – rejestr przedsiębiorców w Niemczech

Czerwiec 14, 2012

Z wyjątkami określonymi w ustawie przedsiębiorcy w Niemczech każdej formy prawnej muszą zostać wpisani do rejestru (Handelsregister). Rejestr ten jest prowadzony przez sąd rejonowy (Amtsgericht), a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Rejestr jest obsługiwany przez 2 wydziały:

A) dotyczący kupców rejestrowych  (e.K., e. Kfm., e. Kfr.) oraz spółkami osobowymi (OHG i KG);

B) przeznaczony dla spółek kapitałowych (GmbH oraz AG).

Poprzez notariusza zgłaszane są do rejestru wszelkie stosunki prawne przedsiębiorcy, które następnie sprawdzane są przez sąd rejestrowy, a kolejno wprowadzane do rejestru i publikowane w elektronicznej wersji „Bundesanzeiger„.

Podobnie jak w Polsce, również w Niemczech domniemuje się prawdziwości treści wpisu w rejestrze – rękojmia wiary publicznej wpisów do KRS. Znajdują się w nim wszelkie istotne informacje dotyczące czynności  doniosłych prawnie, które mogą być istotne dla partnera w interesach. Rejestr wymienia m.in. firmę przedsiębiorcy, nazwisko właściciela, względnie wspólnika odpowiadającego osobiście spółki osobowej, odpowiedzialność komandytariuszy, kapitał zakładowy sp. z o.o. (GmbH), udzielenie i wycofanie prokury, otwarcie postępowania upadłościowego, względnie zlikwidowanie przedsiębiorstwa.

Dostęp do Handelsregister jest  otwarty. Możliwe jest uzyskiwanie kopii z wpisu przez Internet, zaś za odpowiednią opłatą – również odpisu wpisu.

Reklamy

Przeniesienie siedziby spółki europejskiej do innego państwa członkowskiego

Czerwiec 22, 2011

Nie ma konieczności likwidacji spółki i ponownego jej otwierania, by móc ją następnie przenieść do innego państwa Unii Europejskiej – spółka zachowuje swoją tożsamość podmiotową. Ponieważ siedziba SE powinna znajdować się tam, gdzie jej główny zarząd, dlatego przeniesienie siedziby skutkuje koniecznością przeniesienia również samego zarządu głównego.
Przeniesienie siedziby skutkuje m.in. zmianą prawa krajowego, które będącego subsydiarnym wobec rozporządzenia dot. SE, jak i np. zmianą stanu regulacji praw i obowiązków akcjonariuszy spółki.
Istnieją ograniczenia swobody przeniesienia siedziby SE. Nie jest ono możliwe, jeśli wobec spółki m.in. rozpoczęto postępowanie ws. jej rozwiązania, niewypłacalności, wstrzymania płatności.

Można wyróżnić następujące elementy procesu przenoszenia siedziby SE:
1. przygotowanie i ogłoszenie projektu przeniesienia oraz sprawozdania, które będzie wyjaśniać i uzasadniać aspekty prawne i ekonomiczne;
2. uchwała walnego zgromadzenia – większość ⅔ głosów, po upływie 2 m-cy od ogłoszenia projektu;
3. wydanie przez właściwy organ państwa członkowskiego dotychczasowej siedziby zaświadczenia o dokonaniu niezbędnych formalności;
4. jego przedstawienie organowi w państwie nowej siedziby oraz wpis do rejestru;
5. zawiadomienie rejestru państwa poprzedniej siedziby o nowym wpisie oraz wykreślenie poprzedniego wpisu;
6. ogłoszenie o nowym wpisie i o wykreśleniu  w obu państwach członkowskich.

Tekst powstał m.in. na podstawie książki: A. Kidyba  – Prawo handlowe.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej:

http://www.adwokat-niemcy.de/blog/category/sp-ka-europejska-europaeische-gesellschaft/

 


Odpowiedzialność w niemieckiej spółce z o.o.

Maj 13, 2011

Zgodnie z treścią paragrafu 13 ust. 2 GmbHG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada swoim majątkiem: Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen. Zobligowana jest ona to nieograniczonej (w zakresie swojego majątku) odpowiedzialności za zobowiązania, natomiast nie odpowiada za nie wspólnik swoim prywatnym majątkiem (zasada rozdziału – Trennunsprinzip).

Za zobowiązania spółki, które powstają jeszcze przed wpisaniem jej do rejestru (Handelsregister), a które powodują powstanie w dniu wpisania do rejestru bilansu deficytowego, spółka ma roszczenie do wspólników. Wierzyciele spółki mogą wtedy żądać zaspokojenia od wspólników. Odpowiedzialność za bilans deficytowy służy ochronie przed wyczerpaniem kapitału zakładowego.

Za straty ze zwyczajnej działalności spółki wspólnik odpowiada tylko wtedy, gdy w sposób sprzeczny z prawem spowodowali pozbawienie spółki majątku. Z tego względu w ostatnich latach BGH (Bundesgerichtshof) rozwinął zasadę odpowiedzialności za doprowadzenie do „zniszczenia” spółki (Existenzvernichtungshaftung).

Więcej o GmbH

 

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) w Niemczech

Maj 5, 2011

Statut spółki z o.o. zarejestrowanej według prawa niemieckiego musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. Należą do nich:

– firma spółki (Firma der GmbH) – w której musi się znaleźć wyrażenie „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” lub jego powszechnie zrozumiały skrót: „GmbH” albo „Ges. m. b. H.”. Nazwa musi w szczególności spełniać wymaganie określone w § 18 HGB (Handelsgesetzbuch):

(1) Die Firma muß zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen.

(2) Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irrezuführen. Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung zur Irreführung nur berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist.

a także § 30 HGB, tzn. musi być właściwa dla oznaczenia, nie wprowadzać w błąd i na tyle odrębna, by nie myliła się z już istniejącymi;

– siedzibę spółki (Sitz der GmbH) – miejscowość określona w umowie spółki. Siedziba spółki musi znajdować się w Niemczech, ale spółka może mieć oddziały (/przedstawicielstwa) za granicą.

– przedmiot działalności (Gegendstand des Unternehmens)  – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona w każdym prawnie dopuszczonym celu;

– kapitał zakładowy (Mindeststammkapital) – minimalna wysokość kapitału zakładowego w Niemczech wynosi 25.000 euro (znacznie więcej ni ż w Polsce)

– wysokość udziałów (Betrag der Geschäftsanteile) – musi dotyczyć wysokości udziałów każdego wspólnika spółki i musi być wyrażona w euro (w pełnej liczbie). Przy zakładaniu spółki można określić więcej niż jeden udział dla danego wspólnika, a same udziały mogą mieć różną wartość.

Przy zakładaniu spółki z o.o. według niemieckiego prawa z pewnością warto skorzystać z pomocy niemieckiego prawnika, którego doświadczenie pozwoli na lepszy start biznesu w Niemczech.
Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin 


Stosunek prawny wspólników niemieckiej spółki jawnej cz. 2.

Marzec 16, 2011

Do prowadzenia spraw niemieckiej spółki jawnej są upoważnieni, ale i zobowiązani wszyscy wspólnicy. Jeśli jednak w umowie spółki powierza się prawo prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku konkretnym wspólnikom, to pozostali są z prowadzenia spraw wykluczeni – nie mają obowiązku ani prawa.

Każdy ze wspólników, któremu przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki, może prowadzić je samodzielnie. Jeśli jednak inny wspólnik sprzeciwia się tak powstałemu działaniu wspólnika, nie dochodzi ono do skutku.

Jeśli w umowie spółki zastrzeżono, że wspólnicy, którym przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki, mogą działać tylko razem, to każda czynność wymaga zgody pozostałych posiadających to prawo wspólników. Wyjątek, podobnie jak w polskiej ustawie, stanowią czynności nagłe.

Prawo samodzielnego prowadzenia spraw spółki jawnej niemieckiego wspólnika dotyczy czynności zwykłego zarządu. Jeśli więc czynność taka przekracza zakres czynności zwykłego zarządu, dla jej ważności wymagana jest uchwała wszystkich wspólników.

Dla ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich mających prawo prowadzenia spraw spółki wspólników, chyba że wymaga tego czynność nagła. Prokura może zostać odwołana przez każdego wspólnika uprawnionego do jej udzielenia czy też uprawnionego do współdziałania przy jej udzieleniu.

Prawo prowadzenia spraw spółki może zostać wspólnikowi odebrane przez sąd, działający na wniosek pozostałych wspólników. Musi zaistnieć jednak ku temu istotny powód. Niemiecki kodeks handlowy podaje przykład takiego ważnego powodu – np. gdy wspólnik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 


Errichtung der offenen Handlesgesellschaft – powstanie spółki jawnej w Niemczech

Marzec 1, 2011

Spółka, której celem jest trudnienie się przedsięwzięciami handlowymi pod wspólną firmą, jest spółką jawną, o ile jej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczeń.

Spółka jawna w Niemczech, podobnie jak w Polsce, podlega wpisowi do rejestru handlowego (Handelsregister) w sądzie, w okręgu którego znajduje się siedziba spółki.

Wpis musi zawierać: imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia każdego wspólnika spółki, a także: firmę spółki, miejsce, w którym ma siedzibę oraz krajowy adres do korespondencji. Konieczne jest również określenie prawa i sposobu reprezentacji wspólników spółki jawnej.

Jeśli zmieni się firma, siedziba, czy krajowy adres do korespondencji, wymagane jest uzupełnienie tego w rejestrze. Uaktualnienie wymagane jest także wtedy, gdy do spółki przystępuje nowy wspólnik, a także wtedy, gdy zmienia się prawo i sposób reprezentacji choćby jednego wspólnika.

Prawo do dokonania wpisu, a także do jego uaktualnienia ma każdy wspólnik.

W pozostałych kwestiach dotyczących spółki jawnej, a nieuregulowanych w niemieckim kodeksie spółek handlowych (HGB), stosuje się niemiecki kodeks cywilny (BGB).

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 


Prokura w Niemczech – cz.1.

Październik 22, 2010

Prokura może być udzielona tylko przez właściciela przedsiębiorstwa lub jego prawnego przedstawiciela i tylko w sposób wyraźnie to stwierdzający: „nur mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden”.

Prokura może też być udzielona więcej niż jednej osobie (Gesamtprokura).

Prokura upoważnia do wszelkich czynności prawnych przed sądem jak i poza nim. Ustawa niemiecka do tak szerokich uprawnień wprowadza jednak pewne ograniczenia: „Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist.“ – prokurent może więc sprzedać albo obciążyć nieruchomość, ale tylko wtedy, gdy wyraźnie wspomina o tym prokura. Jest to dość zasadne ograniczenie, ponieważ własność nieruchomości (podobnie jak w Polsce) jest prawem o bardzo dużym znaczeniu – nie może więc tu być żadnej przypadkowości i miejsca na błędy.

Ustawa ogranicza jednak dalsze możliwości… ograniczania prokury. I tak nie są dopuszczalne ustalenia, zgodnie z którymi prokura dotyczyłaby tylko określonych czynności prawnych czy też tylko pewnego rodzaju czynności prawnych. Nie można ograniczyć skuteczności prokury tylko do pewnych okoliczności, czasu czy miejsca (§50 HGB).

Ograniczenie prokury tylko co do jednej z kilku filii przedsiębiorstwa jest możliwe. Musi być jednak spełniony pewien warunek – filie te muszą działać pod różnymi firmami.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Prokura w Niemczech – cz.2.Spółka jawna – cz. 1., Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w NiemczechKontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umówPrawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.