Koszty rozwodu w Niemczech

Maj 2, 2012

Często zdarzają się sprawy, w których rozwód pomiędzy polskimi obywatelami odbywa się na terenie Niemiec. Może to mieć miejsce wtedy, gdy obie strony, czyli małżonkowie, mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Niemczech. Jednakże w takim przypadku, sąd niemiecki będzie stosował polskie prawo.

Częstszymi przypadkami są sprawy, w których jeden z małżonków ma obywatelstwo polskie a drugi niemieckie. Często również małżeństwo zostało zawarte w Niemczech. Rozwód może wtedy zostać przeprowadzony bezproblemowo w Niemczech, jednak zasadą jest wtedy, że będzie miało zastosowanie prawo niemieckie. Byłoby w takim przypadku możliwe również przeprowadzenie rozwodu w Polsce, jeżeli np. małżonek Polak ma miejsce zamieszkania na powrót w Polsce, jednakże może to być niekorzystne. Ostatecznie tylko adwokat może ocenić sprawę, po przeanalizowaniu stanu faktycznego, czy przeprowadzenie rozwodu w Polsce ma więcej sensu niż w Niemczech. Ważne jesto to, że sąd niemiecki albo sąd polski nie stosuje automatycznie prawa swojego kraju w sprawach rozwodowych. Często pojawiają się pytania odnośnie prawa, które należy w danej sprawie stosować, czyli przepisów międzynarodowego prawa prywatnego danego kraju.
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej w Niemczech ma ten plus, że sąd w nim decyduje samodzielnie o rozwodzie i o „wyrównaniu z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia”. Instytucja te nie występuje w prawie polskim. „Wyrównanie z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia” to wyrównanie z tytułu ekspektatywy do renty.

Jeżeli obywatel polski decyduje się na przeprowadzenie postępowania rozwodowego w Niemczech często zastanawia się jakie koszty są z nim związane.

Jeśli chodzi o koszty sądowe to istnieje pewien regulamin kosztów. Zależy on od wartości przedmiotu sporu. Wartość tę określa się natomiast biorąc pod uwagę zarobki małżonków.  Miesięczne zarobki netto małżonków zostają więc zsumowane  i pomnożone przez czynnik 3. Działanie to pozwala na określenie wartości przedmiotu sporu.

Jeśli chodzi o opłaty adwokackie to w tym przypadku wartość przedmiotu sporu jest decydująca.

Przykład: mąż zarabia 1500 € netto miesięcznie, a żona 500 € netto

Wartość przedmiotu sporu wyniesie w tym przypadku 6.000,00 €

Sąd może dla zabezpieczenia wyrównania podnieść wartość przedmiotu sporu.

Na podstawie powyższej wartości przedmiotu sporu koszty wynoszą: z tytułu kosztów sądowych – 400 €, z tytułu kosztów adwokackich – 1030 €.

Anhand des obigen Gegenstandswertes würden sich Gerichtskosten in Höhe rund 400 €  und Anwaltsgebühren in Höhe von 1030 € ergeben.

Dla cudzoziemców przebywających w Niemczech istnieje również możliwość sfinansowania postępowania rozwodowego za pomocą pokrycia kosztów postępowania. I tak na przykład jak w wyżej wskazanej sytuacji, żonie Polce, która osiąga dochód wyłącznie w wysokości 500 € netto i do tego ma również na utrzymaniu dziecko, zostanie co do zasady przyznana pomoc w pokryciu kosztów sądowych. Wniosek o pomoc w pokryciu kosztów sądowych może być również złożony za pośrednictwem adwokata. W tym przypadku istnieje możliwość, żeby to nie sąd przydzielił adwokata, a żeby to zleceniodawca (polski obywatel) sam go wskazał. W przypadku przyznania pomocy w pokryciu kosztów postępowania bez płatności ratalnej sprawa rozwodowa będzie bezpłatna. Koszty sądowe i adwokackie zostaną w całości pokryte.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Rechtsanwalt Andreas Martin – Kancelaria – strona: www.adwokat-niemcy.pl

Reklamy

Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim– cz. 2

Czerwiec 17, 2010

Kolejnymi przyczynami dla powstania obowiązku alimentacji są brak zatrudnienia jednego z małżonków oraz prawdopodobieństwo, że po rozwodzie jednego z małżonków czekałby znaczny spadek poziomu życia ( Aufstockungsunterhalt ). Jeśli po rozwodzie małżonek nie może znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, może domagać się dla siebie od swego byłego męża/ byłej żony alimentów. Uprawnienie to przysługuje mu również wtedy, gdy już po rozwodzie, mimo zatrudnienia, dochody nie wystarczają mu na pełne pokrycie kosztów utrzymania. W takiej sytuacji można się domagać od byłego małżonka, by ten ponosił brakującą różnicę (między kosztami utrzymania a wynagrodzeniem z pracy).

Od byłego małżonka można domagać się świadczenia również wtedy, gdy mimo uzyskiwania pewnych dochodów z pracy i wysiłku, by trwale zabezpieczyć środki na koszty utrzymania po rozwodzie, nie udało się tych środków trwale zabezpieczyć. Jeśli jednak udałoby się trwale zabezpieczyć tylko część niezbędnych środków, od byłego małżonka można się domagać świadczenie w wysokości różnicy (między kosztami utrzymania a środkami trwale zabezpieczonymi na koszty utrzymania).

Były małżonek jest jednak zobowiązany do wykonywania odpowiedniej pracy zarobkowej. Ustawa przyjmuje za odpowiednią taką pracę, która odpowiada wykształceniu, zdolnościom, wcześniejszej pracy, wiekowi oraz stanowi zdrowia byłego małżonka, o ile w odniesieniu do warunków życia w małżeństwie, nie byłaby ona nieodpowiednia. Przy określaniu warunków życia w małżeństwie bierze się pod uwagę długość trwania małżeństwa oraz długość opieki lub wychowywania wspólnych dzieci.

Na byłego małżonka można również nałożyć obowiązek kształcenia się czy uczestniczenia w szkoleniach, jeśli pozytywne zakończenie takiej edukacji jest prawdopodobne i mogłoby się to przyczynić do podjęcia odpowiedniego zatrudnienia.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz.1, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Separacja w prawie niemieckim – das Getrenntleben nach dem deutschen Recht

Maj 23, 2010

Separacja jest stanem znanym w obu systemach prawnych, polskim i niemieckim. Powstaje ona w sytuacji, kiedy para nie tworzy już wspólnoty małżeńskiej. Separacja polega na rozdziale od stołu i łoża (mensa et toro). Niemiecki kodeks cywilny określa, że rozpada się wtedy wspólnota domowa i choćby jeden z małżonków nie chce kontynuowania wspólnoty małżeńskiej. Jak przewiduje § 1567 BGB, wspólnota domowa może przestać istnieć również wtedy, gdy małżonkowie żyją osobno w jednym mieszkaniu:

„Die häusliche Gemeinschaft besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt leben.“

§ 1567 BGB zakłada również, że małżonkowie mogliby przez jakiś krótki czas pogodzić się i żyć jak dawniej. Takie krótkotrwałe pogodzenie nie wpływa jednak na bieg terminu (roku), niezbędnego do ewentualnego stwierdzenia rozpadu małżeństwa.

Separacja niesie za sobą określone skutki w sferze podatkowej małżonków. Należy zmienić grupę podatkową od kolejnego roku podatkowego. W niemieckim urzędzie zajmującym się sprawami meldunkowymi (Einwohnermeldeamt) trzeba zgłosić zmianę sytuacji rodzinnej.

Separacja ściśle wiąże się z inną instytucją dotyczącą stanu cywilnego – rozwodem. Rozwód według prawa niemieckiego opisany został w poprzednich postach.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Alimenty- zastosowanie prawa niemieckiego

Marzec 13, 2010

Alimenty najczęściej kojarzą się z roszczeniem, które przysługuje dzieciom przeciwko rodzicom. Prawo niemieckie rozszerza jednak grupę osób uprawnionych do ubiegania się o nie i nie stawia żadnych ograniczeń w kwestii wieku, do którego można ubiegać się o alimenty.

Według prawa niemieckiego alimenty należą się dzieciom wobec rodziców (i odwrotnie), małżonkom wobec siebie, rodzicom niebędącym małżeństwem wobec siebie, partnerom zarejestrowanego związku wobec siebie oraz (pra-) wnukom wobec (pra-) dziadkom (i odwrotnie).

W przypadku związków polsko- niemieckich, jeśli zaistnieje konieczność przyznania alimentów którejś stronie, może zaistnieć problem właściwości systemu prawa dla danej sprawy. O alimentach wspomina niemiecka ustawa EGBGB w art. 18 (Unterhalt).

Norma stanowi, że odpowiednio należy stosować przepisy prawa miejsca zwyczajowego zamieszkania strony uprawnionej do alimentów. Jeśli jednak prawo to nie przewiduje żadnych roszczeń, właściwe jest prawo państwa osoby, której należy się roszczenie, jak i osoby, która do świadczenia jest zobowiązany (ich wspólnego kraju ojczystego).

Jeśli obie te możliwości nie znajdą zastosowania, właściwe jest prawo niemieckie, o czym stanowi art. 18 ust.2 ustawy.

Rozpatruje się roszczenie alimentacyjne według prawa państwa, w którym doszło do rozwodu, jeśli rozwód został ogłoszony lub uznany w Niemczec (ust.4).

Prawo niemieckie stosuje się jednak, jeśli obie strony są obywatelami Niemiec, a uprawniony ma swoje zwyczajowe miejsce zamieszkanie w Niemczech (ust.5).

Praktyka pokazuje, że możliwa jest sytuacja, w której niemiecki sąd jest właściwy do zmiany wysokości alimentów na dziecko przyznanych w Polsce, jeśli np. po jakimś czasie rodzic zamieszka z dzieckiem na terenie Niemiec. Będą tu miały miejsce zastosowanie już inne przepisy.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 1, Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 2, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Rozwód według prawa niemieckiego

Marzec 8, 2010

Na stronach blogu sporo miejsca poświęcono już problemowi rozwodu w Niemczech. Zagadnienie jest jednak szersze i dlatego warto wspomnieć o skutkach takiego rozwodu.

Rozwód w Niemczech wywołuje skutki w kilku sferach: osobistej czy majątkowej, a także często ma wpływ na to, komu i na jakich zasadach zostanie przyznana opieka na dziećmi. Rozwód wiąże się również z określonymi kosztami.

W momencie rozwodu pojawia się problem dziedziczenia po małżonku. O ile w małżeństwie było to dość łatwo uregulowane (małżonkowie dziedziczą po sobie), to w przypadku rozwodu regułą jest brak dziedziczenia. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy spadkodawca nie zmienił dyspozycji spadkiem nawet na wypadek rozwodu.

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie tworzą tzw. majątek wspólny, który co do zasady w całości podlega podziałowi na wypadek rozwodu. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, np. jeśli sąd może przyznać wspólne mieszkanie tylko jednej stronie, ale prawo stanowi, że wina za rozwód nie wpływa na wielkość części majątku wspólnego, jaki były małżonek otrzyma w czasie rozwodu. Doświadczenia z podziałem majątku wspólnego wskazują na to, że warto w sprawie zatrudnić dobrego niemieckiego adwokata, ponieważ może on mieć duży wpływ na ostateczny efekt podziału majątku.

Rozwód może też rodzić skutki w sferze opieki nad dziećmi. Aby przyznać jednemu rodzicowi prawo wyłącznej opieki, rodzić musi złożyć odrębny wniosek, ponieważ zgodnie z regułą prawa niemieckiego wspólna władza rodzicielska nie ustaje nawet w przypadku rozwodu. Sąd rozpatrując zasadność takiego wniosku, opiera się na kryterium słuszności dla obu stron. Niemieckie sądy przyjmują, że priorytetem powinien być kontakt dziecka z obojgiem rodziców.

Więcej na temat związany z rozwodem w prawie niemieckim można znaleźć tu.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


die Kosten einer Scheidung in Deutschland – Koszty rozwodu w Niemczech

Lipiec 20, 2009

die Kosten einer Scheidung in Deutschland – Koszty rozwodu w Niemczech

adwokat niemcy

Es gibt viele deutsch-polnische Ehe in Deutschland. Meist sind polnische Frauen mit Deutschen verheiratet. Wie auch – in rein deutschen Ehen – kommt es manchmal zur Trennung (wenigstens 30 % aller Ehe in Deutschland werden geschieden). Es stellt sich dann die Frage für viele polnische Frauen, wie es nun weiter geht.

Jest wiele polsko-niemieckich małżeństw w Niemczech. Najczęściej Polki wychodzą za mąż za Niemców. Jak także – w małżeństwach, gdzie oboje małżonkowie są Niemcami- dochodzi czasami do rozstania (przynajmniej 30% wszystkich małżeństw w Niemczech kończy się rpzwodem). Pojawia się wówczas pytanie dla wielu Polek, jak dalej mają postępować.

deutsches Familienrecht – die Scheidung in Deutschland

Niemieckie prawo rodzinne- rozwód w Niemczech

Die Scheidung in Deutschland ist immer eine Möglichkeit um ein Scheidungsverfahren für wenig Geld zu bekommen. Hat die polnische Ehefrau nicht die finanziellen Mittel, um das Scheidungsverfahren zu betreiben, dann stellt ihr der deutsche Staat einen deutschen Rechtsanwalt. Diesen Anwalt kann sich die polnische Staatsbürgerin aussuchen. Dazu muss ein Antrag auf Prozesskostenhilfe bei Gericht eingereicht werden.

Rozwód w Niemczech daje zawsze możliwość przeprowadzenia postępowania rozwodowego za tzw. ”małe pieniądze”. Jeżeli Polka nie ma środków finansowych na przeprowadzenie postępowania rozwodowego, wówczas niemieckie państwo przyznaje jej niemieckiego adwokata. Takiego adwokata może wyszukać sama Polka. Musi jednak zostać przed sądem przedłożony wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Prozesskostenhilfe und Scheidung in Deutschland

Zwolnienie z kosztów sądowych i rozwód w Niemczech

Der Prozesskostenhilfeantrag ist auf einen besonderen Formblatt einzureichen. Alle Unterlagen sind auf Deutsch beizufügen. In diesem Antrag sind die Vermögensverhältnisse genau anzugeben. Dies ist auch zu belegen. Falsch Angaben können nicht nur zur Abweisung führen, sondern auch zu einem Strafverfahren in Deutschland wegen versuchten Betruges.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wnosi się na specjalnym formularzu. Wszystkie dokumenty należy dołączyć w jęz. niemieckim. W tym wniosku należy opisać dokadnie sytuację majątkową. Powołane fakty należy udokumentować. Podanie fałszywych danych może prowadzić nie tylko do odmowy przyznania zwolnienia z kosztów sądowych, ale także do postępowania karnego w Niemczech z powodu próby oszustwa.

Den Antrag kann der polnische Ehefrau selbst beim Familiengericht stellen. Da dies aber juristische Kenntnisse und auch sehr gute Sprachkenntnisse voraussetzt, ist es sinnvoller, wenn ein solcher Antrag von einem deutschen Rechtsanwalt eingereicht wird. Das Ausfüllen der Unterlagen und das Besorgen und die Übersetzung der Unterlagen muss die polnische Ehefrau aber selbst organisieren. Erfahrungsgemäß gibt es hier immer wieder Probleme (Unterlagen werden nicht vollständig eingereicht oder verspätetet usw.).

Polka może wniosek sama złożyć w sądzie rodzinnym. Wymaga to jednak wiedzy prawniczej i także bardzo dobrej znajomości języka. Byłoby rozsądniej, gdyby wniosek został złożony przez niemieckiego adwokata.  Polka musi sama wypełnienić dokumentację i zapewnić tłumaczenie dokumentów. Z doświadczenia wiem, że powstaje przy tej kwestii zawsze wiele problemów (dokumenty nie są załączone w całości albo wysyłane są z opóźnienieniem itd. ).

Voraussetzung für die Gewährung von Prozesskostenhilfe ist aber auch, dass Erfolgsaussichten bestehen. Dies ist bei der Scheidung in Deutschland fast immer der Fall. Probleme kann es geben, wenn sich die Scheidung (wie sehr häufig) nach deutschem Recht richtet und die Eheleute aber noch nicht länger als 1 Jahr voneinander getrennt leben. Hier wird das Gericht meist keine Prozesskostenhilfe gewähren, da das Trennungsjahr immer einzuhalten ist. Nach deutschem Familienrecht kommt es – anders als in Polen – für die Scheidung in Deutschland nicht auf ein Verschulden oder die Schuld eines Eheparnters an.

Wymogiem dla udzielenia zwolnienia z kosztów sądowych jest także widok na powodzenie sprawy. Przy sprawach rozwodowych jest tak prawie zawsze. Problem może wystąpić, jeżeli rozwód podlega prawu niemieckiemu (jak bardzo często się dzieje), ale małżonkowie nie żyją w separacji dłużej niż rok.  W takich przypadkach sąd najczęściej nie przyzna zwolnienia z kosztów sądowych, ponieważ nie jest zachowany okres rozdzielenia małżonków. Według niemieckiego prawa rodzinnego – odmiennie niż w Polsce-  nie rozstrzyga się o winie współmałżonka.

Rechtsanwalt A. Martin

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.


Rozwód w Niemczech – Scheidung in Deutschland

Czerwiec 11, 2009

Rozwód w Niemczech

adwokat niemcy – prawo niemieckie

Wielu Polaków, którzy mieszkają w Niemczech albo są w związku małżeńskim z obywatelem Niemiec, zadaje pytanie, czy można przeprowadzić rozwód w Niemczech.

W Niemczech czy w Polsce wnosić pozew rozwodowy?

Międzynarodowa właścowiść jest uregulowana w rozporządzenou EheVOII. Według niego w wielu przypadkach przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest możliwe zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Prawo, jakie ma zastosowanie w sprawie określa się w przeważającej mierze na podstawie obywatelstwa małżonków. Kwestia prawa mającego zastosowanie w postępowaniu nie zostanie omówiona, jako że jest zbyt obszerna.

Jakie są korzyści z uzyskania rozwodu w Niemczech?

Największą korzyścią jest ta, iż także polskim obywatelom w sprawie rozwodowej może zostać przyznane zwolnienie z kosztów sądowych. W wielu przypadkach przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest wtedy faktycznie bezpłatne. Inaczej niż w Polsce, wybór adwokata należy do klienta.

Wielu przypadkach jest nawet możliwe, iż przesłuchanie w sprawie rozwodowej zostanie przeprowadzone w sądzie położonym blisko granicy (najczęściej jest to sąd Amtsgericht w Pasewalku). Oznacza to

Wir beraten und vertreten Sie in Scheidungsfällen in Deutschland.

Rechtsanwalt Martin – prawnik niemiecki w Berlinie i Szczecinie

Zobacz również: Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.

Prawnik niemiecki w Berlinie

Prawnik niemiecki w Berlinie