Likwidacja spółki jawnej – cz. 1.

Grudzień 17, 2010

Likwidacja spółki ma miejsce po jej rozwiązaniu, o ile wspólnicy nie postanowią inaczej lub jeśli wobec niej nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Jeśli do rozwiązania spółki dochodzi poprzez wypowiedzenie wierzycieli wspólników lub poprzez otwarcie postępowania upadłościowego, likwidacja może mieć miejsce tylko za zgodą tych wierzycieli lub syndyka masy upadłościowej. Jeśli w postępowaniu upadłościowym powierzono zarząd masą upadłościową dłużnikowi, zamiast zgody syndyka wymaga się zgody dłużnika.

Jeśli do rozwiązania spółki dochodzi z powodu utraty majątku, likwidacja ma tylko wtedy miejsce, gdy po rozwiązaniu okaże się, że jakiś majątek, który ulega podziałowi jednak jest.

Na wniosek uczestników postępowania (którymi mogą być wspólnicy jak i nawet wierzyciele) i ze względu na ważny powód sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby spółki, może uznać za likwidatora nawet osobę, która nie jest wspólnikiem: das Gericht kann in einem solchen Falle Personen Liquidatoren ernennen, die nich zu den Geselchaftern gehören (§146 HGB).

Odwołanie likwidatorów możliwe jest tylko poprzez jednogłośne postanowienie uczestników postępowania. Z ważnych powodów wniosek w tej sprawie może złożyć również sąd.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Likwidacja spółki jawnej – cz.2.Spółka jawna w Niemczech,  Spółka jawna – cz. 2.Spółka cywilna w Niemczech – cz. 1Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 2Spółka cywilna w Niemczech – Gesellschaft bürgerlichen Rechts – cz. 3Rękojmia (poręczenie) – Bürgschaft – cz. 2.,Niemieckie prawo umówEgzekucja z wierzytelności, Wymagania formalne umów – FormerfordernisseProces cywilny w Niemczech,Kontrola klauzul umowy w prawie niemieckimZdolność do czynności prawnychOgólne warunki umów,Prawo pierwokupu – Vorkaufsrecht.

Reklamy

Kiedy przepada roszczenie o wynagrodzenie minimalne w budownictwie?

Listopad 21, 2010

Często zdarza się, że pracodawca niemiecki – przedsiębiorca budowlany – nie chce wypłacić pracownikowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej należnej mu ustawowo stawki (Mindestlohn Tarifvertrag Bau).  Jeśli np. szef firmy budowlanej w Berlinie nie wypłaca pracownikowi należnego mu wynagrodzenia, pracownik będzie pewnie starał się je odzyskać (o ile stosunek pracy jeszcze istnieje). Należy tu koniecznie pamiętać o terminach, po upływie których roszczenia pracownika przepada.

Terminy, o których mowa, wynoszą 2×2 miesiące: 2 miesiące na pisemne dochodzenie zaległego wynagrodzenia oraz 2 miesiące na wniesienie skargi do sądu. Daje się więc tu priorytet załatwieniu sprawy bez interwencji sądowej. Jednak jeśli działania wierzyciela okażą się nieskuteczne, prawo pozwala na wniesienie skargi do sądu niemieckiego. Te terminy nie znajdują jednak zastosowania w ramach tzw. BRTV- Bau, ponieważ występują tu specjalne uregulowania, mianowicie tzw. TV Bau.

Dla grup 1 i 2 (Lohngruppen 1 und 2) znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Mindestlohn TV. Poprzedzają one zastosowanie BRTV-Bau i dlatego roszczenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy: „Abweichend von § 15 BRTV verfallen Ansprüche auf den Mindestlohn von Arbeitnehmern in den Lohngruppen 1 und 2 sechs Monate nach ihrer Fälligkeit”.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Odmowa pracy wieczorem podstawą zwolnienia?, Wynagrodzenie za pracę (Arbeitsentgelt / Vergütung) cz.1Niemieckie prawo pracyNiemieckie prawo pracy – zagadnienia, wstępne.


Europejski nakaz aresztowania – Europäischer Haftbefehl

Lipiec 28, 2010

Europejski nakaz aresztowania – Europäischer Haftbefehl (EuHB) – jest to forma postępowania egzekucyjnego, którego podstawą jest prawo unijne („Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi”). Wydawany jest on przez sąd okręgowy właściwy miejscowo, na wniosek prokuratora.

Przewidziane są również sytuacje wyłączające możliwość zastosowania narzędzia, jakim jest ENA. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku.

Dość charakterystyczną cechą ENA jest to, że osoby przekazanej na podstawie ENA nie można ścigać ani wykonywać kar pozbawienia wolności za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę wydania przez sąd okręgowy tego nakazu. Prawo przewiduje jednak wyjątki od tej zasady.

Procedura związana z wydaniem zatrzymanego w tzw. państwie zatrzymania może trwać tylko do 11 dni, jeśli zatrzymany wyraża zgodę na ekstradycję do państwa wydania ENA. Jeśli nie wyraża on jednak zgody, proces ten może wydłużyć się do kilku tygodni, co jednak zostaje zaliczone na poczet ewentualnej kary pozbawienia wolności.

Zasada stanowi, że sądy państw członkowskich uznają swe orzeczenia. Istnieje jednak katalog przesłanek wyłączających konieczność wykonania ENA. Dzieje się tak, gdy np.:

– przestępstwo będące podstawą wydania ENA nie jest przestępstwem w państwie zatrzymania;

– jeżeli w państwie zatrzymania toczy się już postępowanie karne w przestępstwo, które było podstawą wydania ENA.

Instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania została wprowadzona w Polsce w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale już w 2006 roku Polska należała do ścisłej czołówki krajów stosujących ten instrument prawny. W

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Tymczasowe aresztowanie na podstawie prawa niemieckiego, Areszt w Niemczech.


Środki dowodowe wg prawa niemieckiego – Die Beweismittel

Czerwiec 21, 2010

Środki dowodowe to fakty, ustalenie faktów lub przypuszczenia co do faktów, które służą jako pomoc w ustaleniu prawdy. Dzięki środkom dowodowym sąd jest w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Dlatego odgrywają one bardzo istotną rolę m.in. w procesie.

W niemieckim procesie cywilnym występują następujące środki dowodowe:

  • opinia biegłego
  • oględziny
  • przesłuchanie strony
  • dokumenty
  • zeznania świadka.

Niemiecki proces karny rozróżnia dowody osób, dowody rzeczowe i poszlaki.

Do tych pierwszych zalicza się m.in. przesłuchanie świadka oraz wyjaśnienia oskarżonego. Czynności tych dokonują niemiecka policja, prokurator oraz właściwy sąd. Bardzo istotnym dowodem jest przyznanie się sprawcy jak i zeznania świadków złożone pod przysięgą.

Dowody rzeczowe mają inny charakter. Są to m.in. ekspertyzy specjalistów, odciski palców, badanie DNA, zdjęcia czy film video. Dowodami rzeczowymi są również opinia biegłego (osoby mającej specjalną wiedzę na dany temat, np. obdukcja) czy wyniki czynności dokonanych przez specjalistę. Dowodem może być również okazanie, kiedy to spośród kilku osób należy wybrać sprawcę czynu.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz więcej: Proces cywilny w Niemczech – skarga i przedmiot sporu, Sąd w Neubrandenburgu, Prokuratura w Neubrandenburgu i w Niemczech, Postępowanie przed sądem w Pasewalku, Właściwość sądu w prawie niemieckim, Sąd w Berlinie, Sąd we Frankfurcie, Przesłuchanie na posterunku policji w Niemczech.


Niemieckie prawo- częste błędy polskich Mandantów

Październik 29, 2009

Niemieckie prawo– częste błędy polskich Mandantów – Recht – häufige Fehler polnischer Mandanten

Ebenso, wie in Deutschland, werden in Polen Fehler in rechtlichen Dingen gemacht. Es gibt typische Fehlerquellen, die immer wieder auftauchen und häufig mit den unterschiedlichen Rechtssystemen und auch mit der unterschiedlichen Mentalität zu tun haben.

Podobnie jak w Niemczech, także w Polsce są popełniane błędy w sprawach prawnych. Istnieją typowe źródła błędów, które ciągle się powtarzają i często odnoszą się do różnych systemów prawnych, ale także do różnic kulturowych.

1. „Vogel-Strauß-Taktik”

1. „Taktyka strusia”

Die Vogel-Stauß-Taktik eine Taktik (Kopf in den Sand), die eigentlich keine Lösung des Problems herbeiführt, sondern eigentlich die Probleme nur verschärft und zusätzliche Kosten verursacht. Sehr häufig reagieren polnische Schuldner und Firmen in Rechtsstreitigkeiten nicht auf außergerichtliche Anschreiben. Leider gilt dies auch für das Gerichtsverfahren in Deutschland, an dem polnische Firmen oder Bürger beteiligt sind. Auch in Strafsachen und Zollsachen habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Das Nichtreagieren auf Schreiben der deutschen Staatsanwaltschaft, der deutschen Polizei, der Gerichte in Deutschland kann nur als sehr schlechte Taktik beschrieben werden. Es macht in den meisten Fällen einfach keinen Sinn. Wenn man dann später ankommt und behauptet, man habe nie eine Schreiben bekommen, hilft dies fast nie weiter, da z.B. in Strafsachen ein sog. Zustellungsbevollmächtigter in Deutschland bestellt wird, der alle Schreiben für den polnischen Bürger entgegennimmt und dann weiterleitet. Allein auf diesen Zugang kommt es an und dieser kann ohne Probleme nachgewiesen werden.

Taktyka strusia (chowania głowy w piasek), która właściwie nie przynosi żadnego rozwiązania, lecz powoduje narastanie problemów i dodatkowych kosztów. W sporach prawnych bardzo często polscy dłużnicy i polskie firmy nie reagują na pozasądowe pisma. Niestety dotyczy to również postępowania sądowego w Niemczech, w których uczestniczą polskie firmy lub obywatele. Podobne doświadczenie mam odnośnie spraw karnych i celnych. Brak reakcji na pisma niemieckiej prokuratury, niemieckiej policji, sądów w Niemczech może zostać określone tylko jako zła praktyka.  W najczęstszych wypadkach nie ma to żadnego sensu. Kiedy ktoś potem przychodzi i twierdzi, iż żadnego pisma nigdy nie dostał, nie pomaga to prawie nigdy dalej, ponieważ np. w sprawach karnych powołuje się w Niemczech tzw. pełnomocnika do przyjmowania doręczeń, który wszystkie pisma dla obywatela polskiego przyjmuje i przekazuje je dalej.  Wystarczy, gdy tylko on je otrzyma, a to może być bez problemu udowodnione.

Häufig kommen dann – zB. in Zollsachen (Zigarettenschmuggel) – die polnischen Mandanten zum deutschen Anwalt und beschweren sich darüber, dass nun eine Zwangsvollstreckung in Polen betrieben wird, obwohl sie ja „nie ein Schreiben bekommen hätte und gar nicht wüssten, worum es eigentlich geht”. Dann ist es aber zu spät.

Następnie często przychodzą polscy Mandanci / np. w sprawach celnych do niemieckiego adwokata i skarżą się na to,  iż prowadzone jest w Polsce  postępowanie egzekucyjne, chociaż oni „nigdy żadnego pisma nie otrzymali i nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę”. Wtedy jest jednak już za późno.

Das gleich gilt in deutschen Zivilsachen, wenn in Deutschland erst einmal das Versäumnisurteil ergangen ist, und auch die Frist für den Einspruch abgelaufen ist, ist es schon zu spät. Aus diesem Urteil kann in Polen vollstreckt werden. Das Urteil selbst kann man nur in Ausnahmefällen noch in Polen angreifen.

To samo dotyczy niemieckich spraw cywilnych, kiedy najpierw w Niemczech został wydany wyrok zaoczny i termin odwołania również upłynął, wtedy jest za późno. Na podstawie takiego wyroku można w Polsce wszcząć postępowanie egzekucyjne. Tylko w wyjątkowych wypadkach można sam wyrok jeszcze w Polsce podważyć.

Prawnik niemiecki – Rechtsanwalt A. Martin – Kanzlei Berlin – Stettin – Löcknitz


Zivilverfahren in Deutschland – Postepowanie cywilne w Niemczech

Październik 5, 2009

Postepowanie cywilne w Niemczech

Coraz czesciej, z powodu rozleglych stosunkow handlowych pomiedzy Polska a Niemcami, odbywaja sie w Niemczech procesy. Wiaze sie to zazwyczaj z tym, ze polscy przedsiebiorcy importuja towary z Niemiec, a niemieccy przedsiebiorcy zaznaczaja w swoich ogolnych warunkach handlowych, ze w stosunkach prawnych odpowiednie jest prawo niemieckie oraz niemiecie sady. Jest to dopuszczalne.

Czesto probje sie wniesc sprawe w Polsce, najczesciej jest to jednak niemozliwe. Postepowanie rownolegle w normalnym przypadku nie moze zostac przeprowadzone niezawisle. Polski sad musi wtedy tak dlugo wstrzymac postepowanie, dopoki nie zostanie wyjasniona kompetencja.

Tylko poprzez zakwestionowanie kompetencji, jezeli niemiecki sad nie jest odpowiedni, moglby zostac zakonczony proces w Niemczech. Zaznaczyc nalezy, ze wiekszosc postepowan pomiedzy Polska a Niemcami odbywa sie w Niemczech przed sadmi krajowymi, poniewaz wartosci sporu sa wieksze niz 5.000€. Przed sadami krajowymi istnieje obowiazek adwokacki w Niemczech. Polski prawnik nie moze tam wystepowac. Dlatego tez polski pozwany moze skladac wyjasnienia przed sadem tylko poprzez niemieckiego prawnika.

W praktyce doswiadczylem czesto, ze polscy przedsiebiorcy, ktorzy zostali pozwani w Niemczech, dopiero krotko przed uplywem terminu, ktory wyznaczyl sad, szukaja prawnika. Przedtem probuja wszystkiego aby zakonczyc postepowanie. Czesto wlaczana jest w to rowniez polska kancelaria, ktora potem szuka dla swojego klienta niemieckiego prwanika. Wazne jest, aby zawsze zwracac uwage na termin, poniewaz  tylko przez przegapienie terminu cale postepowanie moze byc przegrane.

Rechtsanwalt A. Martin – Prawnik niemiecki


Rozwód w Niemczech – Scheidung in Deutschland

Czerwiec 11, 2009

Rozwód w Niemczech

adwokat niemcy – prawo niemieckie

Wielu Polaków, którzy mieszkają w Niemczech albo są w związku małżeńskim z obywatelem Niemiec, zadaje pytanie, czy można przeprowadzić rozwód w Niemczech.

W Niemczech czy w Polsce wnosić pozew rozwodowy?

Międzynarodowa właścowiść jest uregulowana w rozporządzenou EheVOII. Według niego w wielu przypadkach przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest możliwe zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Prawo, jakie ma zastosowanie w sprawie określa się w przeważającej mierze na podstawie obywatelstwa małżonków. Kwestia prawa mającego zastosowanie w postępowaniu nie zostanie omówiona, jako że jest zbyt obszerna.

Jakie są korzyści z uzyskania rozwodu w Niemczech?

Największą korzyścią jest ta, iż także polskim obywatelom w sprawie rozwodowej może zostać przyznane zwolnienie z kosztów sądowych. W wielu przypadkach przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest wtedy faktycznie bezpłatne. Inaczej niż w Polsce, wybór adwokata należy do klienta.

Wielu przypadkach jest nawet możliwe, iż przesłuchanie w sprawie rozwodowej zostanie przeprowadzone w sądzie położonym blisko granicy (najczęściej jest to sąd Amtsgericht w Pasewalku). Oznacza to

Wir beraten und vertreten Sie in Scheidungsfällen in Deutschland.

Rechtsanwalt Martin – prawnik niemiecki w Berlinie i Szczecinie

Zobacz również: Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.

Prawnik niemiecki w Berlinie

Prawnik niemiecki w Berlinie