Rozwiązanie i likwidacja spółki europejskiej

Czerwiec 24, 2011

Postępowanie związane z m.in. rozwiązaniem, likwidacją czy niewypłacalnością podlega przepisom prawa państwa członkowskiego, w którym spółka (SE) ma statutową siedzibę.

Spółka może również istnieć ze względu na jej przekształcenie. Może ona zostać przekształcona w spółkę akcyjną, która będzie podlegać prawu państwa, w którym ma ona siedzibę statutową. Możliwość ta jest jednak nieco ograniczona. Przekształcenie jest możliwe dopiero po 2 latach od zarejestrowania SE lub po zatwierdzeniu 2 pierwszych rocznych sprawozdań finansowych spółki.

Wyróżnić można następujące etapy postępowania przekształceniowego:

1. przygotowanie planu przekształcenia oraz sprawozdania, które będzie je uzasadniać;
2. ogłoszenie tego planu;
3. biegły (jeden lub kilku) stwierdza, że spółka posiada majątek, którego wartość odpowiada co najmniej wysokości jej kapitału;
4. uchwała walnego zgromadzenia o przekształceniu SE.

Tekst powstał na podstawie książki: A. Kidyba  – Prawo handlowe.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej:

http://www.adwokat-niemcy.de/blog/category/sp-ka-europejska-europaeische-gesellschaft/

Reklamy

Przeniesienie siedziby spółki europejskiej do innego państwa członkowskiego

Czerwiec 22, 2011

Nie ma konieczności likwidacji spółki i ponownego jej otwierania, by móc ją następnie przenieść do innego państwa Unii Europejskiej – spółka zachowuje swoją tożsamość podmiotową. Ponieważ siedziba SE powinna znajdować się tam, gdzie jej główny zarząd, dlatego przeniesienie siedziby skutkuje koniecznością przeniesienia również samego zarządu głównego.
Przeniesienie siedziby skutkuje m.in. zmianą prawa krajowego, które będącego subsydiarnym wobec rozporządzenia dot. SE, jak i np. zmianą stanu regulacji praw i obowiązków akcjonariuszy spółki.
Istnieją ograniczenia swobody przeniesienia siedziby SE. Nie jest ono możliwe, jeśli wobec spółki m.in. rozpoczęto postępowanie ws. jej rozwiązania, niewypłacalności, wstrzymania płatności.

Można wyróżnić następujące elementy procesu przenoszenia siedziby SE:
1. przygotowanie i ogłoszenie projektu przeniesienia oraz sprawozdania, które będzie wyjaśniać i uzasadniać aspekty prawne i ekonomiczne;
2. uchwała walnego zgromadzenia – większość ⅔ głosów, po upływie 2 m-cy od ogłoszenia projektu;
3. wydanie przez właściwy organ państwa członkowskiego dotychczasowej siedziby zaświadczenia o dokonaniu niezbędnych formalności;
4. jego przedstawienie organowi w państwie nowej siedziby oraz wpis do rejestru;
5. zawiadomienie rejestru państwa poprzedniej siedziby o nowym wpisie oraz wykreślenie poprzedniego wpisu;
6. ogłoszenie o nowym wpisie i o wykreśleniu  w obu państwach członkowskich.

Tekst powstał m.in. na podstawie książki: A. Kidyba  – Prawo handlowe.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej:

http://www.adwokat-niemcy.de/blog/category/sp-ka-europejska-europaeische-gesellschaft/