Nakaz karny w Niemczech – co można zrobić? (Strafbefehl in Deutschland)

Październik 14, 2013

Wiele polaków pracuje bądź podróżuje w Niemczech. O ile obywatele Polski bez zameldowania w Niemczech popełnią czyn karalny (np. paserstwo, kradzież) dochodzenie prowadzone będzie przez policję, a później przez prokuraturę w Niemczech. Jeżeli polski obywatel nie zostanie zatrzymany na miejscu, to zostanie osadzony w areszcie śledczym, który może w większości przypadków opuścić po uiszczeniu kaucji lub złożenia zabezpieczenia. Jeżeli dochodzenia w Niemczech są zakończone, to wtedy albo występuję się z oskarżeniem przed niemieckim sądem lub zostaje wystosowany nakaz karny, o ile postępowanie nie zostanie zawieszone.

Nakaz karny w Niemczech

W przypadku gdy zostaje wystosowany nakaz karny, musi on zostać dostarczony polskiemu obywatelowi do Polski. Lecz w przypadku, gdy polak zamówi pełnomocnika do przyjmowania doręczeń (Zustellungsbevollmächtigter, najczęściej są to osoby, które pracują w sądzie), to wtedy on otrzymuje dokumenty jako pierwszy a następnie polski oskarżony. Najczęściej niemiecka policja przedkłada pismo do podpisania, a większość polaków nie wie co podpisuje. Jest to niekorzystne, ponieważ terminy dla środków prawnych zaczynają upływać w momencie dostarczenia do pełnomocnika od przyjmowania doręczeń.

sprzeciw (Einspruch)-przeciw nakazowi karnemu

W przeciągu dwóch tygodni od doręczenia wystosowanego nakazu karnego można wnieść sprzeciw przeciw nakazowi karnemu. Sprzeciw musi być w języku niemieckim i zostać przedłożony przez sądem. Sprzeciw może być skierowany przeciwko nakazowi karnemu bądź tylko przeciw następstwom prawnym.

 wgląd do akt

W normalnym przypadku zleceniobiorca (niemiecki Adwokat) wnioskuje na początku o wgląd do akt i decyduje potem, czy postępowanie w sprawie zażalenia jest sensowne. Jeżeli nie, to wycofuje się sprzeciw, a nakaz karny jest skuteczny.

rozprawa główna

Po wniesieniu sprzeciwu nadany jest termin do rozprawy głównej, podczas którego rozpatrywany będzie sprzeciw. Razem ze sprzeciwem powinny naturalnie zostać podane środki dowodowe, aby uzyskać uchylenie nakazu karnego. Uzasadnienie bez podania konkretnego asortymentu dowodowego, podobnie jak brak uzasadnienia nie ma najczęściej sensu, ponieważ sąd dokonał już wyboru na podstawie dotychczasowego stanu dowodów (stan akt) i zmieni swoją decyzję tylko w przypadku dobrego uzasadnienia i późniejszego przyjęcia dowodów.

Anwalt A. Martin

Reklamy

Praca w Niemczech – jak bronić się przed wypowiedzeniem ze strony niemieckiego pracodawcy?

Lipiec 29, 2013

W międzyczasie wielu Polaków z uwagi na to, że pozwolenie na pracę nie jest już więcej potrzebne pracuje w Niemczech u niemieckich pracodawców. W przypadku umów o pracę w Niemczech obowiązuje przeważnie prawo niemieckie. Umowy o pracę, nawet w przypadku polskich pracowników, mówiących bardzo słabo w języku niemieckim, nie muszą zostać przetłumaczone na język polski, nie jest to konieczne. Osoba, która zawiera i podpisuje taką umowę, mimo że nie rozumie jej treści, nie może później powoływać się na to, że słabo mówi w języku niemieckim. Z tego też względu polski pracownik powinien przeczytać dokładnie umowę o pracę i jeśli jej nie rozumie, to powinien zlecić jej przetłumaczenie.

Uwaga: terminy zawite w umowach o pracę

W niemieckich umowach o pracę zawarte są często tzw. klauzule wyłączające. Znajduje się tam takie uregulowanie, że w przeciągu określonego czasu, najczęściej trzech miesięcy wszystkie roszczenia ze stosunku pracy wygasają, jeżeli nie zostaną dochodzone pisemnie w stosunku do strony przeciwnej. Czasami istnieje jeszcze drugi poziom tych klauzul i wg. nich wszystkie roszczenia muszą zostać dochodzone przed sądem, w przeciwnym razie wygasają. W umowach o pracę jeżeli nie znajdują zastosowania układy zbiorowe pracy terminy te muszą wynosić minimalnie trzy miesiące.

Jeśli ma zastosowanie do stosunku pracy układ zbiorowy pracy, ma to na przykład miejsce w pracach tymczasowych, na budowie itp. to obowiązują klauzule wyłączające zawarte w tych układach zbiorowych, które są krótsze. W takich pracach tymczasowych możliwe są miesięczne terminy.

Jeśli ten termin zostanie przegapiony przez pracownika i jego roszczenie nie zostaną dochodzone w odpowiednim czasie, to wygasają. Problematyczne jest to przede wszystkim w przypadku roszczenia o nadgodziny i o wynagrodzenie. Polscy pracownicy często zbyt długo czekają.

Wypowiedzenie – co teraz?

Jeśli stosunek pracy zostaje zakończony, to nie ma sensu pozasądownie prowadzić z pracodawcą negocjacji. Jedyną możliwością, żeby wyjaśnić sprawę jest złożenie przez pracownika w sądzie pracy tzw. pozew o ochronę przed wypowiedzeniem. Jeśli to nie będzie miało miejsca to wypowiedzenie będzie skuteczne (§7 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem). Z tego też względu jeśli pracownik chce bronić się przeciwko nadzwyczajnemu jak również normalnemu wypowiedzeniu to musi wnieść pozew o ochronę przed wypowiedzeniem do sądu pracy.

Trzytygodniowy termin wg. ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem

Pozew o ochronę przed wypowiedzeniem musi zostać wniesiony w przeciągu trzech tygodni od doręczenia wypowiedzenia przez pracownika do sądu pracy. Doręczenie oznacza moment, w którym pracownik otrzymał pisemne wypowiedzenie. Jeśli ten 3/ tygodniowy termin zostanie przegapiony, to praktycznie jest niemożliwe, niezależnie od możliwości późniejszego dopuszczenia pozwu o ochronę przed wypowiedzeniem, działanie przeciwko wypowiedzeniu.

Pozew o ochronę przed wypowiedzeniem – dlaczego?

Nastepnym problemem jest to, że wielu polskich pracowników nie zna niemieckich regulacji w prawie pracy. W Niemczech jest tak, że pracodawca może przepisowo, często bez większych przeszkód przy zatrudnieniu do sześciu miesięcy bez problemu wypowiedzieć umowę o pracy. Chyba, że mamy do czynienia z tzw. specjalną ochroną przed wypowiedzeniem, jak np. u kobiet ciężarnych.

Po upływie sześciu miesięcy jest pracodawcy często ciężej. Od czasu zatrudnienia powyżej sześciu miesięcy i jeśli w zakładzie pracuje w pełnym wymiarze więcej niż 10 pracowników obowiązuje ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem. Na podstawie ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem istnieją tylko trzy możliwości wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Z powodów uwarunkowanych zachowaniem, osobą bądź zakładu pracy. Wszystkie trzy możliwości wypowiedzenia są dla pracodawcy bardzo trudne do udowodnienia w procesie o ochronę przed wypowiedzeniem i pracodawca w czasie procesu musi udowodnić, że mamy do czynienia z jedym z tych trzech powodów. Jak już powiedziałem, jest to problematyczne.

Często takie sprawy w sądzie pracy przebiegają następująco:

Pracownik wnosi pozew o ochronę przed wypowiedzeniem. Sąd wyznacza tzw. termin pojednawczy. Wyjaśniony zostaje tam powód wypowiedzenia. Pracodawca często zdaje sobie sprawę, że nie przeforsuje swojego wypowiedzenia, względnie, że będzie go to kosztowało dużo wysiłku, żeby udowodnić wypowiedzenie. Z tego też względu dochodzi do porozumienia i do wypłaty odszkodowania.

Najczęściej spotykaną formę odszkodowania, co uznam za ogólny punkt odniesienia, oblicza się na podstawie pełnego przepracowanego roku i wynosi połowę średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Ważne jest, że w wielu przypadkach nie istnieje roszczenie o odszkodowanie, lecz jest to sprawa, która wychodzi w trakcie rozprawy. Pozew o ochronę przed wypowiedzeniem opłaca się rownież wnieść w przypadku, gdy pracownik nie chce dłużej pracować u pracodawcy (jest to normalny przypadek w procesie o wypowiedzenie). Wtedy można się przekonać, czy pracodawca wówczas wypłaci odszkodowanie.

Szanse na pozytywne rozpatrzenie takiego postępowania winien ocenić niemiecki prawnik. Możliwa jest pomoc w pokryciu kosztów procesu również dla obywateli polskich.

Rechtsanwalt- prawnik niemiecki  – Andreas Martin, Stettin – Berlin- Löcknitz


Postępowanie sądowe/ areszt śledczy w przypadku paserstwa i kradzieży samochodów w Niemczech

Październik 10, 2012

Najczęstszymi postępowaniami z polskimi obywatelami w Niemczech, które zaczynają się od zatrzymania osoby w areszcie śledczym są postępowania z powodu paserstwa, kradzieży ewentualnie kradzieży dokonanej przez grupę bądź zarobkowa kradzież samochodów w Niemczech.

 

W przypadku gdy obywatel polski zostaje zatrzymany przez policję w Niemczech z kradzionym samochodem to już w momencie zatrzymania jest jasne, że nastąpi zatrzymanie i to, że zostanie zarządzony areszt śledzczy przez sędziego śledczego. Problemem jest to, że obywatel polski, który znalazał się w takiej sytuacji wierzy, że przez pewnego rodzaju zezanania uda mu się uniknąć aresztu śledczego bądź też zatrzymania.

 

Tak się prawie nigdy nie dzieje. W tej sytaucji lepiej jest nie składać żadnych zeznań przed policją czy urzędami, ponieważ fałszywe zezwania czy wdanie się we spór w sprawie jest trudno później skorygować. Już i tak na samym wstępie wiadome jest, że dojdzie do zatrzymania i do aresztu śledczego, ponieważ w gruncie rzeczy w przypadku polskich obywateli, co moim zdaniem jest problematyczne, zachodzi obawa ucieczki, ponieważ osoba taka nie ma stałego miejsca zamieszkania.

 

Najczęściej chodzi o skradzione samochody typu BMW/VW/Audi. W praktyce często jest tak, że kierowca samochodu jest tylko małym „trybikiem” w zorganizowanej kryminalnej maszynie i przeważnie kierowca tego samochodu oskarżony zostaje z powodu paserstwa względnie kradzieży w celach zarobkowych, czy też z powodu kradzieży dokonanej przez grupę przestępczą. Kierowca sam jednak przeważnie nic nie wie na temat osób odpowiedzialnych za to i za określoną sumę tylko przewozi auto. Mimo tego zachodzi tutaj czyn przestępczy i skazanie z powodu paserstwa jest bardzo prawdopodobne.

 

Ważne jest, żeby krótko po areszcie śledczym zlecić prowadzenie sprawę obrońcy niemieckimu. W przypadku osoba znajdująca się w tej sytuacji najpierw jest w areszcie śledzym, to wtedy sąd szybko przydziela adwokata, który będzie działał jako obrońca z urzędu. Ponieważ przeważnie obywatel polski nie ma życzeń co do adwokata to sąd przydziela mu go z góry bądź też inni więźniowie polecają mu adwokata. Ważne jest, żeby w sprawie szybko działał adwokat, który ewentualnie może spróbować skrócić areszt śledzczy przez szybkie umówienie rozprawy głównej w postępowaniu bądź też również pod pewnymi warunkami przez wniosek o zbadanie podstaw aresztowania.

 

Jeśli osoba, która jest oskarżona z powodu paserstwa czy kradzieży nie była jeszcze karana w Niemczech, to w pewnych sytuacjach możliwe jest wynegocjowanie z prokuraturą/sądem wyroku w zawieszeniu. Z tego też względu konieczne jest pewne doświadczenie i adwokat będzie mógł podjąć odpowiednie kroki, jeśli będzie jasne, że na podstawie sytuacji dowodowej już i tak nastąpi skazanie.

 

Prawnik

Andreas Martin

Kancelaria w Szczecinie

 


Zdolność deliktowa (Deliktsfähigkeit)

Maj 9, 2010

Deliktsfähigkeit jest to, jak przewiduje prawo niemieckie, zdolność do poniesienia cywilnoprawnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Nie jest to więc to samo, co zdolność do czynności prawnych. Zagadnienie to reguluje BGB (niemiecki kodeks cywilny), w którym wyróżnia się różne rodzaje zdolności deliktowej ze wzg. na wiek:

 1. brak zdolności deliktowej występuje u dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia oraz osoby chore psychicznie. Pewne dziedziny prawa mogą jednak czynić od tej zasady wyjątki. I tak w przypadku prawa ruchu drogowego, granicę 7 lat dla dzieci podwyższa się do lat 10.
 2. ograniczoną zdolność deliktową posiadają dzieci w wieku od 7 do 18 lat, które zostaną pociągnięte do odpowiedzialności tylko wtedy, jeśli towarzyszy im niezbędny do tego stan dojrzałości, pozwalający im zrozumieć, że czyn, którego się dopuścili był niezgodny z prawem.
 3. pełną zdolność deliktową mają co do zasady osoby, które ukończyły 18 rok życia, np. za spowodowany wypadek drogowy.

  Warto zwrócić uwagę, że od tych ogólnych zasad mogą być przewidziane wyjątki. I tak np. odpowiedzialność według zasad słuszności nie przewiduje ścisłych granic odpowiedzialności, a tylko ogólnie stwierdza, że osoba zwolniona z odpowiedzialności na podst. innych przepisów, musi zapłacić odszkodowanie, jeśli żadna osoba trzecia tego nie zrobiła. Robi to do takiej wysokości poniesionych strat, jakie wymaga przyzwoitość, na określenie której wpływ mają m.in. okoliczności czynu, czy stosunki między sprawcą a poszkodowanym. Zobowiązanemu do świadczenia odszkodowawczego nie mogą jednak w całości zostać odebrane środki do życia, ani środki, które są mu niezbędne do wypełniania obowiązku alimentacyjnego wobec innej osoby:

  „ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.“ -§ 829 BGB.

  Prawo niemieckie nie przewiduje też zawsze pełnej odpowiedzialności rodziców za czyny popełnione przez swoje dzieci. Tej rodzaj odpowiedzialności jest ograniczony. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody wtedy, gdy wiąże się to z zaniedbaniem przez nich właściwego spełniania obowiązku nadzoru nad dzieckiem.

  Z roszczeniem odszkodowawczym ściśle wiąże się problem przedawnienia.

  Ze względu na dużą ilość wyjątków od zasady, należał uznać, że zdolność deliktowa rozumiana jako Deliktsfähigkeit, jak przewiduje prawo niemieckie, nie zawsze niesie za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą.

  Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


  Wygaśnięcie zobowiązania w prawie niemieckim

  Luty 6, 2010

  Ponieważ Polacy coraz częściej wchodzą w różnego rodzaju stosunki prawne z Niemcami, czy też w samych Niemczech, warto wiedzieć, jakie możliwości wygaśnięcia zobowiązania przewiduje prawo niemieckie.

  Zobowiązanie w prawie niemieckim mogą wygasnąć w różnoraki sposób. Są to:

  • spełnienie zobowiązania – jeśli dłużnik spełni świadczenie na rzecz wierzyciela, np. zapłaci cenę za towar. Według §362 BGB dłużnik uwolni się wtedy od swojego zobowiązania;
  • zwolnienie (§371 BGB) – zobowiązanie wygasa, jeśli wierzyciel zwolni dłużnika z obowiązku świadczenia, np. jeśli podaruje mu część długu;
  • złożenie do depozytu sądowego (§ 372 BGB) – to kolejna możliwość. Złożyć można jednak ograniczoną liczbę rzeczy i są to jedynie: złoto, papiery wartościowe i inne dokumenty.
  • potrącenie (§§ 377 i kolejne BGB) – dłużnik może się uwolnić od swojego długu, jeśli przeciw roszczeniu wierzyciela sam złoży swoje. Przedmioty potrącenia muszą być tego samego rodzaju, np. kwota pieniężna i muszą być wymagalne. Potrącenie można też umownie wykluczyć.

  Jeśli mają Państwo problemy z niemieckimi dłużnikami, zapraszamy do naszej kancelarii (strona Adwokat Niemcy).


  Kupno samochodu w Niemczech – Autokauf in Deutschland – was ist zu beachten?

  Luty 4, 2010

  Kupno samochodu w Niemczech – na co zwrocic uwage?

  Wielu Polakow kupuje w Niemczech uzywane samochody, poniewaz jest to oplacalne z gospodarczego punktu widzenia. Czesto polskim nabywcom przedstawiane sa umowy kupna, ktorych tresci nie moga oni- z reguly ze wzgledu na znajomosc jezyk-a sprawdzic. Tutaj czesto pojawiaja sie bledy.

  Waznym jest, iz w Niemczech przy tak zwanych stosunkach miedzy przedsiebiorcami, gwarancja dla samochodu moze byc calkowicie wylaczona. To znaczy, ze polski przedsiebiorca nie ma zadnych roszczen, w przypadku gdy samochod ma wady. Taka regulacja jednak nie obowiazuje, kiedy kupujacy podstepnie zostal oszukany co do brakow pojazdu. W tym przypadku mozna wystapic z roszczeniem.

  Jako niemiecki adwokat prowadzacy kancelarie w Polsce (Szczecin) moge powiedziec, ze w praktyce czesto wystepuja dwie o kolicznosci, ktore pozniej prowadza do znacznych problemow. Sa to:

  1. kupno pojazdu bez dowodu rejestracyjnego

  2. kupno kradzionego samochodu

  Niestety niektorzy polscy obywatele nadal kupuja samochody w Niemczech i pozwalaja na to aby dokumenty dotyczace samochodu nie zostaly natychmiast wydane. W zadnym wypadku nie powinno sie dopuscic do tego, aby dowod rejestracyjny mial byc pozniej przekazany. Bez dowodu rejestracyjnego z samochodu nie mozna wlasciwie robic uzytku i powstaje rowniez niebezpieczenstwo, iz jest on kradziony.

  Jesli samochod zostal ukradziony  wtedy polski kupujacy nie moze uzyskac wlasnosci pojazdu(§935 BGB). Musi on wtedy zwrocic samochod i ma roszczenie jedynie przeciwko sprzedawcy. Jesli jednak-i tak sie niestety najczesciej dzieje w praktyce – sprzedawca jest  niewielkim – czesto zagranicznym-jednoosobowym przedsiebiorca, w wiekszosci przypadkow udaje mu sie ukryc i podniesienie roszczen przeciwko niemu jest bardzo trudne.

  Wiecej informacji otrzymacie Panstwo na stronie internetowej Adwokat Niemcy

  Rechtsanwalt A. Martin

  Autokauf in Deutschland – was ist zu beachten?

  Vielen Polen kaufen in Deutschland gebrauchte Kfz, da sich dies wirtschaftlich lohnt. Häufig wird den polnischen Käufern dann ein deutscher Kaufvertrag vorgelegt, dessen Inhalt die polnischen Käufer – meist schon aufgrund der Sprachkenntnisse – nicht überprüfen können. Hier passieren häufig Fehler.

  Wichtig ist, dass in Deutschland beim sog. Händlergeschäft – also bei einem Rechtsgeschäft zwischen zwei Geschäftsleuten – die Gewährleistung für das Kfz komplett ausgeschlossen werden kann. Dies heißt, dass der polnische Händler dann keine Ansprüche mehr hat, wenn das Kfz mangelhaft ist. Dies gilt aber nicht, wenn der Käufer arglistig über Mängel getäuscht wurde. In diesen Fall können Ansprüche geschehen.

  Als deutscher Anwalt mit Kanzlei in Polen (Stettin)  kann ich sagen, dass meist zwei Fallgestaltungen in der Praxis häufig vorkommen, die dann zu erheblichen Problemen führen, nämlich

  1. der Kauf ohne Fahrzeugbrief
  2. der Kauf eines gestohlenen Kfz

  Leider kaufen immer noch einige polnische Bürger eine Kfz in Deutschland und lassen sich die Fahrzeugpapiere nicht sofort geben. Man sollte sich auf keinen Fall darauf einlassen, dass der Fahrzeugbrief später übergeben wird. Ohne Fahrzeugbrief kann man mit dem Fahrzeug nicht viel anfangen und es besteht auch die Gefahr, dass das Kfz gestohlen ist.

  Wenn ein Kfz gestohlen wurde, dann kann der polnische Käufer kein Eigentum am Kfz erwerben (§ 935 BGB). Er muss dann das Kfz zurückgeben und hat nur Ansprüche gegen den Verkäufer. Wenn der Verkäufer aber – und so ist dies auch leider in der Praxis – irgendein kleiner – häufig auch ausländischer – Einzelhändler ist, dann taucht dieser meist unter und man kann schwer die Ansprüche durchsetzen.

  Mehr Informationen bekommen Sie auf der Internetseite Adwokat Niemcy .

  Rechtsanwalt A. Martin


  Verjährung in Deutschland – Achtung Verjährung zum Jahresende – 31.12.2009

  Styczeń 11, 2010

  Verjährung in Deutschland – Achtung Verjährung  zum Jahresende – 31.12.2009 – ein Beitrag von Prawnik niemiecki Andreas Martin – mehr auf Adwokat Niemcy

  Beginn der Verjährung in Deutschland nach deutschem Recht

  Anders als in Polen verjähren die meisten Ansprüche in Deutschland – nach deutschem Recht – immer zum Jahresende. Die Verjährung beginnt nicht mit der Fälligkeit des Anspruches, sondern am Endes des Jahres, in dem der Anspruch fällig wird. Beispiel: Der polnische Staatsbürger A hatte im März 2006 in Deutschland mit einem Deutschen einen Verkehrsunfall. Sein Schaden beträgt € 6.000,00 und die Gegenseite hatte den Unfall allein schuldhaft verursacht. Die deutsche Kfz-Haftpflichtversicherung lehnt den Anspruch am 16.6.2006 endgültig ab.  Hier gilt deutsches Recht, da der Unfall in Deutschland war. Der Anspruch wird nach deutschem Recht. Der Anspruch wird am 16.06.2006 fällig. Die Verjährung beginnt aber erst am Jahresende, also am 31.12.2009. Die Verjährungsfrist beträgt hier bei Unfällen in Deutschland – 3 Jahre. Von daher verjährt der Schadenersatzanspruch aus dem Verkehrsunfall am 31.12.2009.

  Dauer der Verjährung in Deutschland

  Die regelmäßige Verjährung beträgt in Deutschland derzeit 3 Jahre. Hierunter fallen z.B. Ansprüche aus Verkehrsunfällen und die meisten anderen zivilrechtlichen Ansprüche. In vielen Wirtschaftssachen gelten aber meist internationale Regelungen, so z.B. Transportsachen richtet sich die Verjährung nach dem CMR. Weiter gibt es auch im deutschen BGB eine Vielzahl von Abweichungen von der Verjährungsfrist, z.B. beim normalen Kaufvertrag beträgt die Dauer der Gewährleistung 2 Jahre. Hemmung der Verjährung nach deutschen Recht Die Verjährung wird nicht durch einfache Schreiben, egal, ob vom Anwalt aus Deutschland, oder von einer Privatperson, gehemmt. Die Möglichkeit die Verjährung zu hemmen ist im deutschen BGB geregelt. Die einfachste und schnellste Möglichkeit der Hemmung der Verjährung ist der Erlasse eines Mahnbescheides oder die Einreichung einer Klage in Deutschland. Sofern die Klage per Fax bis zum 31.12.2009 bis 24 Uhr bei Gericht eingeht, wird die Verjährung erfolgreich gehemmt. Im obigen Fall ist zu beachten, dass der Anspruch € 6.000,00 beträgt und damit die Landgerichte in Deutschland zuständig wären. Dies hat zur Folge, dass ein wirksamer Schriftsatz nur durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt eingereicht werden kann. Das Mahnverfahren in Deutschland ist mittlerweile elektronisch geführt, so dass auch hier der Normalbürger den Antrag nicht ohne weiteres (ohne Software) einreichen kann.

  Verjährung der Ansprüche aus dem Jahr 2006 zum 31.12.2009

  Die Ansprüche die in regelmäßiger Verjährungsfrist verjähren (3 Jahre) aus dem Jahr 2006 verjähren in diesem Jahr, also zum 31.12.2009. Wer die Verjährung hemmen will, sollte hier nun schnell tätig werden. Prawnik niemiecki – RA A. Martin

  Przedawnienie w Niemczech –

  Przedawnienie w Niemczech –  przedawnienie na koniec roku – 31.12.2009 – wklad od Prawnika  niemieckiego  Andreasa Martna – więcej na Adwokat Niemcy –

  Początek przedawnienia w Niemczech zgodnie z niemieckim prawem

  Inaczej niz w Polsce  najwięcej roszczeń w Niemczech  przedawnia się – zgodnie z niemieckim prawem – zawsze na koniec roku. Przedawnienie nie zaczyna sie bowiem z terminem płatności roszczenia, lecz na  koniec roku, w którym roszczenie staje się wymagalne. Przykład: polski obywatel A miał w marcu 2006 w Niemczech z obywatelem niemieckim wypadek drogowy. Jego szkoda wynosi  6.000,00€ a strona przeciwna jest winna spowodowanemu wypadkowi.. Niemiecke Kfz-Haftpflichtversicherung (ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej) ostatecznie odrzucilo roszczenie  16.6.2006 . Tutaj obowiazuje  niemieckie prawo , ponieważ wypadek mial miejsce  w Niemczech. Zadanie spelnienia roszczenia nastapi  zgodnie  z niemieckim prawem. Roszczenie staje się wymagalne  16.06.2006 . Bieg terminu przedawnienia  rozpoczyna sie dopiero na koniec roku, a więc  31.12.2009. Okres przedawnienia wynosi  przy wypadkach w Niemczech – 3 lata. Stąd roszczenie o odszkodowanie zwiazane z wypadkiem samochodowym przedawnia się   31.12.2009.

  Długość przedawnienia w Niemczech

  Co do zasady przedawnienie wynosi obecnie w Niemczech  3 lata. Odnosi sie to m.in. do . roszczen z wypadków drogowych i wiekszosci innych  roszczen cywilnoprawnych. W wielu sprawach gospodarczych  obowiazuja jednak  międzynarodowe regulacje, tak np. w sprawach transportu rzeczy termin przedawnienia oblicza sie wedlug tzw. CMR. Rowniez w niemieckim BGB(niemiecki kodeks cywilny) znajduje sie wiele odstepstw, np. przy  normalnej umowie kupna-sprzedaży długość gwarancji wynosi 2 lata.

  Wstrzymanie  przedawnienia  zgodnie z niemieckim prawem

  Przedawnienie nie jest wstrzymywane, ani przez doreczanie  prostych pism-, obojętnie, czy przez adwokata z Niemiec, czy przez osobę prywatną. Możliwość wstrzymania  przedawnienia jest uregulowana w BGB (niemiecki  kodeks cywilny). Najprostsza i najszybsza możliwościa zahamowania przedawnienia jest wydanie nakazu zapłaty lub złożeniem skargi w Niemczech. O ile skarga zostanie doreczona do sadu faxem do 31.12.2009 do godziny 24, termin przedawnienia zostanie skutecznie wstrzymany. W powyzszym przypadku nalezy zauwazyc, ze roszczenie wynosi 6.000,00€ i wlasciwym do rozpoznania sprawy bylby Sad Krajowy w Niemczech. Skutek tego jest taki, iz skuteczne pismo mogloby zostac zlozone jedynie przez dopuszczonego do praktyki w Niemczech adwokata. Postepowanie upominawcze w Niemczech jest obecnie przeprowadzane droga elektroniczna, tak wiec takze tutaj, obywatel nie moze wniesc wniosku bez specjalnego programu.

  Przedawnienie roszczeń z roku2006 do 31.12.2009

  Roszczenia z roku 2006, ktore przedawniają się  w regularnym okresie przedawnienia (3 lata) przedawniają się  w tym roku, a więc do 31.12.2009. Ten kto chce wstrzymac okres  przedawnienia, jak najszybciej podjac odpowiednie czynnosci .

  Prawnik niemiecki – RA A. Martin

  Zobacz również: Skutki prawne przedawnienia w prawie niemieckim.