Zdolność deliktowa (Deliktsfähigkeit)

Maj 9, 2010

Deliktsfähigkeit jest to, jak przewiduje prawo niemieckie, zdolność do poniesienia cywilnoprawnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Nie jest to więc to samo, co zdolność do czynności prawnych. Zagadnienie to reguluje BGB (niemiecki kodeks cywilny), w którym wyróżnia się różne rodzaje zdolności deliktowej ze wzg. na wiek:

 1. brak zdolności deliktowej występuje u dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia oraz osoby chore psychicznie. Pewne dziedziny prawa mogą jednak czynić od tej zasady wyjątki. I tak w przypadku prawa ruchu drogowego, granicę 7 lat dla dzieci podwyższa się do lat 10.
 2. ograniczoną zdolność deliktową posiadają dzieci w wieku od 7 do 18 lat, które zostaną pociągnięte do odpowiedzialności tylko wtedy, jeśli towarzyszy im niezbędny do tego stan dojrzałości, pozwalający im zrozumieć, że czyn, którego się dopuścili był niezgodny z prawem.
 3. pełną zdolność deliktową mają co do zasady osoby, które ukończyły 18 rok życia, np. za spowodowany wypadek drogowy.

  Warto zwrócić uwagę, że od tych ogólnych zasad mogą być przewidziane wyjątki. I tak np. odpowiedzialność według zasad słuszności nie przewiduje ścisłych granic odpowiedzialności, a tylko ogólnie stwierdza, że osoba zwolniona z odpowiedzialności na podst. innych przepisów, musi zapłacić odszkodowanie, jeśli żadna osoba trzecia tego nie zrobiła. Robi to do takiej wysokości poniesionych strat, jakie wymaga przyzwoitość, na określenie której wpływ mają m.in. okoliczności czynu, czy stosunki między sprawcą a poszkodowanym. Zobowiązanemu do świadczenia odszkodowawczego nie mogą jednak w całości zostać odebrane środki do życia, ani środki, które są mu niezbędne do wypełniania obowiązku alimentacyjnego wobec innej osoby:

  „ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalt sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.“ -§ 829 BGB.

  Prawo niemieckie nie przewiduje też zawsze pełnej odpowiedzialności rodziców za czyny popełnione przez swoje dzieci. Tej rodzaj odpowiedzialności jest ograniczony. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody wtedy, gdy wiąże się to z zaniedbaniem przez nich właściwego spełniania obowiązku nadzoru nad dzieckiem.

  Z roszczeniem odszkodowawczym ściśle wiąże się problem przedawnienia.

  Ze względu na dużą ilość wyjątków od zasady, należał uznać, że zdolność deliktowa rozumiana jako Deliktsfähigkeit, jak przewiduje prawo niemieckie, nie zawsze niesie za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą.

  Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

  Reklamy

  Zdolność do czynności prawnych według prawa niemieckiego

  Kwiecień 25, 2010

  Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność do dokonywania samemu ważnych czynności prawnych. Nie jest ona tym samym, co zdolność prawna. W tej materii pojawiają się ograniczenia ze względu na wiek czy budowę fizyczną.

  Brak zdolności do czynności prawnych, jak wskazują paragrafy 104 oraz 105 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) są:

  • dzieci do lat 7;
  • osoby w stanie upojenia alkoholowego;
  • osoby chore psychicznie, względnie osoby z zaburzeniami psychicznymi.

  Czynności prawne, które zostały dokonane przez te osoby, są z mocy prawa (ex lege) nieważne- nie wiążą żadnej ze stron umowy.

  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na co wskazują paragrafy 107 oraz 110 BGB mają dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Mogą one być stroną czynności prawnej bez zgody rodziców, jeśli spełnione będą nast. warunki:

  • jeśli są korzystne, ponieważ nie wiążą się ze świadczeniem wzajemnym, np. mogą otrzymać darowiznę;
  • nawet jeśli są niekorzystne dla dziecka, ale wartość umowy nie przekracza wysokości typowego kieszonkowego.

  Jeśli oba wyjątki nie mają miejsca, czynność prawna wymaga dla swej ważności zgody rodziców. Jeśli taka nie zostanie udzielona, czynność prawna jest nieważna i nie wynikają z niej żadne roszczenia.

  Pełną zdolność do czynności prawnych ma, wg prawa niemieckiego, osoba, która ukończyła 18 rok życia (o ile nie jest chora umysłowo).

  Osobom, które uwierzyły w ważność oświadczenia woli złożonego przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, czy posiadającej taką, ale w stopniu ograniczonym, w żadnym wypadku nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

  Więcej na temat na temat umów w prawie niemieckim.


  Odszkodowanie według prawa niemieckiego/ Entschädigung nach dem deutschen Recht

  Kwiecień 4, 2010

  Każda osoba, która została poszkodowana w wyniku czynu, który jest czynem bezprawnym, dokonanym przez instytucję publiczną w Niemczech, może mieć roszczenie wobec sprawcy. Dąży się tym samym do naprawienia szkód na zdrowiu czy szkód gospodarczych. Odszkodowania domagać się mogą również członkowie najbliższej rodziny. Prawo niemieckie przewiduje takie uregulowanie w specjalnej ustawie- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten.

  Wniosek o przyznanie należy wnieść jak najszybciej po powstaniu zdarzenia, w którym doszło do powstania szkody. Nie trzeba czekać do momentu, kiedy organy państwowe rozpoczną postępowanie.

  Roszczenie poszkodowanego, które w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu może prowadzić do przyznania przez państwo niemieckie renty, zależne jest od powstania uszkodzenia cielesnego lub psychicznego. Przykładem takiej sytuacji mogą być nadużycia czy wyjątkowo brutalne aresztowanie przez niemiecką policję.

  Przedmiot odszkodowania może zależeć od statusu pokrzywdzonego- inny przewidziany jest dla osób stale przebywających w Niemczech, a inny dla turysty, któremu przysługiwać może tylko jednorazowe świadczenie.

  Mimo że postępowanie sądowe w tych sprawach jest darmowe, z powodu zawiłości procedur postępowania, zaleca się skorzystanie z pomocy niemieckiego prawnika. Jego skuteczność może bardzo wyraźnie przekładać się na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

  Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


  Wypadek drogowy w Niemczech- odszkodowanie – Verkehrsunfall in Deutschland – Schadenersatz

  Czerwiec 17, 2009

  Wypadek drogowy w Niemczech– odszkodowanie – Verkehrsunfall in Deutschland – Schadenersatz

  Polacy podróżują po Niemczech, w związku z tym dochodzi coraz częściej do wypadków drogowych z udziałem polskich obywateli.

  Całkowicie niezrozumiałym jest, że Polacy sami próbują uregulować sprawy związane  z wypadkiem. Problem stanowi przede wszystkim fachowe słownictwo prawnicze oraz nieznajomość nimieckiego prawa drogowego. Niemieckie firmy ubezpieczeniowe  mając to na uwadze wykorzystują tę sytuację  na niekorzyść polskich obywateli.

  Wypadek w Niemczech

  Następnie po upływie dłuższego czasu, nawet paru lat polscy Mandanci udają się do  niemieckiego adwokata z prośbą o pomoc. Bardzo często jest już jednak za późno. Roszczenia uległy przedawnieniu i sprawy nie da się już wyjaśnić.

  Nie dotyczy to sytuacji gdy osoba, która uległa wypadkowi od razu zgłosi się do niemieckiego adwokata w celu likwidacji szkód zwiazanych z wypadkiem. Czasami zgłaszają sie do nas Mandanci, którzy są niezadowoleni z dotychczasowej współpracy i proszą nas o przejęcie sprawy. Mandanci uważają, że adwokat zajmujący się dotychczas sprawą nie zna się na prawie drogowym.  Podjecie się takich spraw nie ma z reguły sensu. Problemu nie stanowi  nieznajomość prawa drogowego przez dotychczasowego adwokata, tylko komunikacja językowa.  Niemiecki adwokat nie jest w stanie wytłumaczyć polskiemu Mandantowi dlaczego firma ubezpieczeniowa wypłaciła tylko część pieniędzy.

  Adwokat w Berlinie

  Wróćmy jednak do tematu wypadku drogowego w Niemczech oraz związanego z nim odszkodowaniem. Sprawami tego typu zawsze powinien zająć się niemiecki adwokat, gdyż tylko on zna się na niemieckim prawie drogowym. Firmy ubezpieczeniowe nie traktują poważnie pism polskich Mandantów i często wypłacają za mało pieniędzy.  Mało kto wie , że niemieckie firy ubezbieczeniowe mają obowiązek wypłacic tzw.  kwotę ryczałtową czy co do zasady odszkodowanie za okres naprawy samochodu za tzw. niemożność użytkowania samochodu.  Odszkodowanie to nalezne jest  w Polsce tylko odnośnie prywatnych samochodów.

  Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokackie, inaczej niż w Polsce strona przeciwna zobowiązna jest opłacić adwokata, również wynagrodzenie za działalność pozasądową. Zasada ta jednak obowiązuje tylko, gdy strona przeciwna  jest winna spowodowania wypadku.

  W sprawach z zakresu wypadków drogowych służymy Państwu pomocą prawną.

  Rechtsanwalt Andreas Martin – Berlin-Stettin-Loecknitz


  Odszkodowanie w Niemczech – Schadenersatz in Deutschland

  Maj 16, 2009

  Odszkodowanie w Niemczech -Schadenersatz in Deutschland

  adwokat niemcy

  Polacy, którym w Niemczech wyrządzono szkodę, zwracają się z pytaniem, jakie prawa im przysługują w Niemczech.

  Powodem roszczenia odszkodowawczego może być wypadek komunikacyjny w Niemczech.

  Roszczenia odszkodowawcze  mogą również wynikać z naruszenia umowy między Polakami i Niemcami. W takich przypadkach (przy umowach niemiecko-polskich) stan prawny jest szczególnie skomplikowany. Są przypadki wyjątkowego niedbalstwa, gdy polscy Mandanci korzystają z formularzy nieznanego pochodzenia znalezionych w internecie, a następnie podpisują umowę na kilka tysięcy Euro. Tak zwykle nie postępują – przynajmniej, jeżeli chodzi o wysokie kwoty-niemieccy przedsiębiorcy.

  Przepisy dotyczące odszkodowaniasą w dużej mierze uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym. Poszkodowany musi wtedy wykazać,  jak wyglądałaby jego sytuacja, gdyby do zdarzenia, (które spowodowało szkodę) nie doszło (czyli jak inaczej potoczyłaby się sprawa, gdyby do wypadku nie doszło).

  Obok szkody materialnej jest wypłacalny w Niemczech również zadośćuczynienie pieniężne za ból. Kwota ta jednak nie jest tak wysoka, jak np. w USA.

  W sprawach dotyczących polsko-niemieckiego prawa doradzimy Państwu chętnie.

  adwokat niemcy