Odpowiedzialność członka zarządu niemieckiej sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe (Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) – cz.2.

Luty 5, 2012

Zasadniczo członek zarządu nie może być zwolniony z przewidzianej odpowiedzialności, nawet w sytuacji istnienia wieloosobowego zarządu i podziału zadań między jego członków, np. gdy tylko jeden z nich zajmuje się sprawami podatkowymi w spółce. Taki stan faktyczny mógłby ewentualnie stanowić podstawę do pewnego ograniczenia tej odpowiedzialności. Członek zarządu nie może też bronić się, tłumacząc, że korzystał z pomocy doradcy podatkowego i ten źle mu doradził.

Nie zwalnia z obowiązku odprowadzenia podatku, ani nie zawiesza terminu zapłaty tego podatku złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W postępowaniu upadłościowym obowiązek ten ciąży na członku zarządu aż do chwili (o ile w ogóle), gdy zostanie mu odebrany zarząd majątkiem spółki.

Członek zarządu sp. z o. o., zobligowany do wcześniejszego zgłoszenia, a następnie odprowadzania podatku, który w wyniku działania umyślnego lub rażąco niedbałego nie spełnia tych obowiązków, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej lub karnej (kara grzywny lub kara pozbawienia wolności – nawet do 10 lat – § 370 I AO, 378 I AO). Odpowiada on również za powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku dopłaty za zwłokę (Säumniszuschläge) (§ 69 AO).

Odpowiedzialność za (będę tu używać niemieckich nazw podatków) Lohnsteuer różni się jednak od odpowiedzialności za Umsatzsteuer. Lohnsteuer to obowiązek pracownika, a pracodawca jest tylko jego płatnikiem. Podatek ten musi zasadniczo zostać zapłacony w całości. Pewne ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy za niespełnienie świadczenia byłoby możliwe tylko w wypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niedających się przewidzieć okoliczności, w wyniku których środki finansowe przewidziane na zapłatę podatku nie są już dostępne.

W przypadku Umsatzsteuer obowiązuje zasada częściowej płatności (Grundsatz der anteiligen Tilgung), tzn. podatek musi zostać zapłacony w takiej mierze, w jakiej w tym samym czasie zaspokojeni są wszyscy inny wierzyciele spółki. Dlatego w przypadku niedopełnienia obowiązku zapłaty Umsatzsteuer członek zarządu sp. z o. o. odpowiada inaczej – nie za całą podatkową zaległość, ale za jej część.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

Reklamy

Odpowiedzialność członka zarządu niemieckiej sp. z o.o. za zobowiązania podatkowe (Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) – cz.1.

Styczeń 30, 2012

Przy wykonywaniu obowiązków członek zarządu musi zachować należytą staranność: Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anwenden (§ 43 (1) GmbHG).

Członkowie zarządu, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, zasadniczo odpowiadają solidarnie wobec spółki za powstałe szkody (§ 43 (2) GmbHG). Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, np. w przypadku obowiązku podatkowego.

Członek zarządu, z ustawy uprawniony do reprezentowania spółki, obowiązany jest m.in. wypełniać ciążące na spółce obowiązki podatkowe (§ 34 AO) (roszczenia wynikające z podatkowego stosunku zobowiązaniowego określa § 37 AO). Jeśli nie spełnia on świadczenia w ogóle, czy też nie spełnia go prawidłowo (np. poprzez niedotrzymanie terminu), może za nie odpowiadać osobiście (§ 69 AO).

Odpowiedzialność według § 69 AO jest jednak zależna od istnienia dodatkowych przesłanek – ma miejsce wtedy, gdy do niewypełnienia czy też nienależytego wypełnienie obowiązku doszło w wyniku działania umyślnego lub rażąco niedbałego. Kolejną konieczną przesłanką takiej odpowiedzialności jest istnienie związku przyczynowo- skutkowego między działaniem członka zarządu a powstaniem szkody.

BFH za rażąco niedbałe działanie uważa np. nieodprowadzenie należnego podatku w ustawowo ustalonym terminie.

Jeśli w zarządzie spółki jest więcej niż jeden członek, co do zasady każdy z nich ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.